Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 7 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-ช-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ชญานน

ชะ-ยา-นน

ยินดีในความรู้

17

ชญานิน

ชะ-ยา-นิน

นักปราชญ์

21

ชญานิษญ์

ชะ-ยา-นิด

มีความรู้น่าพึงพอใจ

33

ชญานี

ชะ-ยา-นี

ผู้มีความรู้

19

ชญาภา

ชะ-ยา-ภา

ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ

9

ชนกชนม์

ญ/ช

ชะ-นก-ชน

เกิดจากบิดา

29

ชนกนันท์

ชะ-นก-นัน

เป็นที่ยินดีของบิดา

32

ชนกันต์

ชะ-นะ-กัน

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

29

ชนกานต์

ชะ-นะ-กาน

เป็นที่รักของปวงชน

26

ชนจันทร์

ชะ-นะ-จัน

ดุจพระจันทร์ในหมู่ชน

36

ชนม์นิภา

ชน-นิ-ภา

รักเท่าชีวิต

32

ชนมภู

ชน-มะ-พู

ถิ่นกำเนิด

15

ชนมภูมิ

ชน-มะ-พูม

ถิ่นกำเนิด

24

ชนรดี

ชน-ระ-ดี

คนผู้มีความยินดี

19

ชนวีร์

ชะ-นะ-วี

ชนผู้กล้าหาญ

33

ชนสรณ์

ชะ-นะ-สอน

เป็นที่พึ่งคนคนทั้งหลาย

32

ชนะวรรณ

ชะ-นะ-วัน

คนผู้มีผิวพรรณสวยงาม

30

ชนัญชิต

ชะ-นัน-ชิด

ผู้ชนะคนอื่น

24

ชนัญชิดา

ชะ-นัน-ชิ-ดา

ผู้ชนะคนอื่น

23

ชนัญญู

ชะ-นัน-ยู

ผู้รู้จักคน

21

ชนัญญา

ชะ-นัน-ยา

ผู้เข้าใจในเรื่องคน

20

ชนัดพล

ชะ-นัด-พล

เป็นกำลังของหมู่ชน

26

ชนันธร

ชะ-นัน-ทอน

ผู้ค้ำจุน

24

ชนากานต์

ชะ-นา-กาน

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

27

ชนาธิป

ชะ-นา-ทิบ

ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

18

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ชนาพร

ชะ-นา-พอน

คนผู้ประเสริฐ

20

ชนาภา

ชะ-นา-พา

ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

10

ชนาภัทร

ชะ-นา-พัด

คนดี-คนเจริญ

18

ชนารดี

ชะ-นา-ระ-ดี

เป็นที่รักที่พอใจของคนทั่วไป

20

ชนาสิน

ชะ-นา-สิน

คนผู้มีทรัพย์สิน

24

ชนิดาภา

ชะ-นิ-ดา-พา

ให้เกิดรัศมี

15

ชนิตา

ชะ-นิ-ตา

ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง

15

ชนินาถ

ชะ-นิ-นาด

เป็นที่พึ่งของมารดา

18

ชนินทร

ชะ-นิน-ทอน

ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง

21

ชนิปรียา

ชะ-นิด-ปรี-ยา

ลูกสาวอันเป็นที่รักของมารดา

33

ชนิภรณ์

ชะ-นิ-พอน

ค้ำจุนมารดา

30

ชนิภา

ชะ-นิ-ภา

แสงสว่างแห่งมารดา

13

ชนิสร

ชะ-นะ-สอน

เจ้าแห่งคนทั้งหลาย

36

ชนิสรา

ชะ-นิด-สะ-รา

เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

23

ชนุดม

ชะ-นุ-ดม

ผู้ประเสริฐ

14

ชนุดร

ชะ-น-ดอน

คนที่ดีกว่าคนอื่น

13

ชโนดม

ชะ-โน-ดม

คนที่สูงสุด

17

ชโนทัย

ชะ-โน-ทัย

ผู้มีความรุ่งเรือง

24

ชมพูนิกข์

ญ/ช

ชม-พู-นิก

แท่งทอง

38

ชมพูเนกข์

ญ/ช

ชม-พู-เนก

แท่งทอง

36

ชยกร

ชะ-ยะ-กอน

ผู้ให้ชัยชนะ

15

ชยดิลก

ชะ-ยะ-ดิ-หลก

ผู้เป็นยอดแห่งชัยชนะ

22

ชยทัต

ชะ-ยะ-ทัด

ให้ชัยชนะ

18

ชยธร

ชะ-ยะ-ทอน

การมีชัยชนะ

18

ชยพล

ชะ-ยะ-พน

ผู้มีพลังคือชัยชนะ

22

 

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ชยพัทธ์

ชะ-ยะ-พัด

ผู้เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะ

36

ชยากร

ชะ-ยา-กอน

บ่อเกิดแห่งชัยชนะ

16

ชยางกูร

ชะ-ยาง-กูน

หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ

20

ชยานันต์

ชะ-ยา-นัน

มีชัยชนะหาที่สุดมิได้

37

ชยานนท์

ชะ-ยา-นน

มีความยินดีในชัยชนะ

31

ชยาภรณ์

ชะ-ยา-พอน

มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ

30

ชยุตพงศ์

ชะ-ยุด-พง

วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง

40

ชยุตรา

ชะ-ยุด-ตรา

มีชัยชนะอันประเสริฐ

19

ชโยดม

ชะ-โย-ดม

ผู้มีชัยชนะอันอุดม

20

ชโยทิต

ชะ-โย-ทิด

รุ่งเรืองด้วยชัยชนะ

22

ชรริน

ญ/ช

ชระ-ริน

เครื่องประดับประดา

19

ชลธิชา

ชน-ทิ-ชา

เกิดในน้ำ

19

ชลนิภา

ชน-นิ-พา

เปรียบประดุจน้ำ

19

ชลากร

ญ/ช

ชะ-ลา-กอน

แหล่งน้ำ

14

ชลาธิป

ชะ-ลา-ทิบ

เจ้าแห่งน้ำ

19

ชลิต

ชะ-ลิด

ผู้มีความรุ่งเรืองแล้ว

15

ชลิตวรรณ

ชะ-ลิด-วัน

มีผิวพรรณรุ่งเรือง

34

ชวกร

ชะ-วะ-กอน

ผู้มีเชาวน์

13

ชวลิต

ชะ-วะ-ลิด

อันรุ่งเรือง

21

ชวัล

ชะ-วัน

ดุจส่องแสง

18

ชวัลกร

ญ/ช

ชะ-วัน-กอน

รัศมีอันรุ่งเรือง

23

ชวัลภา

ชะ-วัน-ละ-พา

มีรัศมีอันเรืองรอง

20

ชวัลรัตน์

ชะ-วัน-รัด

รัตนะอันแวววาว

43

ชวัลวิทย์

ชะ-วัน-วิด

มีความรุ่งเรื่องด้วยความรู้

46

ชวิน

ชะ-วิน

เป็นผู้มีเชาว์ปัญญา

17

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ชวิศ

ชะ-วิด

เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

19

ชวิศา

ชะ-วิ-สา

เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

20

ชโวทัย

ชะ-โว-ทัย

ผู้รุ่งเรืองด้วยเชาว์ปัญญา

28

ชัยชัย

ชัด-ชัย

ชัยชนะของนักรบ

22

ชัชนันท์

ชัด-ชะ-นัน

ความยินดีของนักรบ

32

ชัชพงศ์

ชัด-ชะ-พน

เชื้อสายนักรบ

34

ชัชพล

ชัด-ชะ-พน

กำลังแห่งนักรบ

22

ชัชพิสิฐ

ชัด-พิ-สิด

นักรบผู้ประเสริฐ

40

ชัชวาล

ชัด-ชะ-วาน

แสงสว่าง

21

ชัญญา

ญ/ช

ชัน-ยา

ผู้ประเสริฐ

15

ชัญญานุช

ชัน-ยา-นุด

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

23

ชัยนันท์

ไช-ยา-นัน

ความยินดีของนักรบ

38

ชัยรัมภา

ไช-รำ-พา

ชัยชนะของนางฟ้า

29

ชัยวัฒน์

ไช-ยา-วัด

เจริญด้วยความชัยชนะ

41

ชานน

ชา-นน

ความรู้

13

ชาลิสา

ชา-ลิ-สา

เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง

21

ชิตพร

ชิ-ตะ-วอน

มีชัยอันประเสริฐ

21

ชิตวร

ชิ-ตะ-วอน

มีชัยอันประเสริฐ

19

ชิตวัน

ชิ-ตะ-วัน

ผู้มีชัยชนะ

24

ชิติพัทธ์

ชิ-ติ-พัด

เกี่ยวข้องกับชัยชนะ

39

ชินกฤต

ชิ-นะ-กริด

ผู้สร้างชัยชนะ

16

ชินดนัย

ชิน-ดะ-ไน

บุตรผู้ชนะ

29

ชินภัทร์

ชิ-นะ-พัด

ได้รับชัยชนะ

21

ชินันพร

ชิ-นัน-พอน

ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

32

ชินาธิป

ชิ-นา-ทิบ

ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่

22

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ชินารมณ์

ชิ-นา-รม

ยินดีในพระชินเจ้า

35

ชิษณุชา

ชิ-สะ-นุ-ชา

เกิดจากผู้ชนะ

19

ชิษณุพงศ์

ชิ-สะ-นุ-พง

วงศ์ตระกูลของผู้ชนะ

42

ชีวาธร

ชี-วัน-ทอน

ทรงไว้ซึ่งชีวิต

24

ชีวานนท์

ชี-วา-นน

ผู้มีชีวิตเป็นสุข

36

ชีวาพร

ชี-วา-พอน

มีชีวิตประเสริฐ

28

ชีวาภร

ชี-วา-พอน

การดำรงชีวิต

21

ชีวิน

ชี-วิน

ผู้มีชีวิต

24

ชื่นชีวา

ชื่น-ชี-วา

ผู้มีชีวิตอันเบิกบาน

31

ชุติกาญจน์

ชุ-ติ-กาน

ผู้รุ่งโรจน์ดุจทองคำ

36

ชุติเดช

ชุ-ติ-เดด

ผู้มีเดชอันรุ่งเรือง

15

ชุติพนธ์

ชุ-ติ-พน

ผูกพันกับความรุ่งเรือง

36

ชุติมา

ชุ-ติ-มา

ผู้มีแสงสว่าง

16

ชุติมนต์

ชุ-ติ-มน

ผู้มีความไสวรุ่งเรือง

19

ชุติมันต์

ชุ-ติ-มัน

ผู้มีความรุ่งเรือง

36

ชุมพล

ชุม-พน

กำลังพลที่รวบรวมจากที่ต่างๆ

22

ชุมสาย

ชุม-สาย

เครื่องสูงชนิดหนึ่งเป็นรูปฉัตร

24

เชษฐ์ดนัย

เชด-ดะ-นัย

ลูกชายคนโต

44

เชษฐ์ธิดา

เชด-ธิ-ดา

ธิดาคนโต

36

เชษฐ์สุดา

เชด-ชุ-ดา

ลูกสาวคนโต

36

โชติกา

โช-ติ-กา

ผู้รุ่งเรือง

15

ไชยภพ

ไช-ยะ-พบ

ผู้มีภพอันประเสริฐ

28

ไชยวัฒน์

ไช-ยะ-วัด

ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

46

 

 

 

in-ling01in-ling02