Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 9 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-จ-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

จงกล

จง-กน

บัวสาย

15

จงเจตน์

จง-เจด

ตั้งใจคิด

33

จงจินตน์

จง-จิน

ตั้งใจทำ

40

จตุทิพย์

จะ-ตุ-ทิบ

เทพทั้งสี่

40

จตุภัทร

จะ-ตุ-พัด

เจริญไปด้วยธรรม4อย่าง

20

จรณะ

จะ-ระ-นะ

ความประพฤติดี

19

จรรยวรรธน์

ช/ญ

จัน-ยา-วัด

เจริญด้วยความประพฤติดี

54

จรรยวรรธ

ช/ญ

จัน-ยา-วัด

เจริญด้วยความประพฤติดี

40

จรัสทิวา

จะ-หรัด-ทิ-วา

สว่างไสวดุจกลางวัน

33

จรัสพร

จะ-หรัด-พอน

รุ่วเรืองด้วยความดีงาม

33

จริยวดี

จะ-ริ-ยะ-วะ-ดี

มีความประพฤติดี

36

จอมขวัญ

จอม-ขวัน

หญิงผู้เป็นที่รัก

33

จอมเดช

จอม-เดด

ผู้มีอำนาจสูงสุด

22

จอมพธู

จอม-พะ-ทู

ยอดหญิง

31

จอมสุรางค์

จอม-สุ-ราง

ชื่อเพลงไทยจำนวนหนึ่ง

45

จักกาย

จัก-กาย

แม่ทัพ

21

จักร

ช/ญ

จัก

อาวุธของพระนารายณ์

15

จักรกฤช

จัก-กริด

อาวุธ

19

จักรภพ

จัก-กระ-พบ

จักรวาล

24

จักริน

จัก-กริน

พระราชา

24

จัตุมงคล

จัด-ตุ-มง-คน

ผู้นำมาซึ่งความเจริญสี่อย่าง

31

จันทกร

จัน-ทะ-กอน

แสงจันทร์

21

จันทนา

จัน-ทะ-นา

จันทร์ขาว

22

จันทปภา

จัน-ทะ-ปะ-พา

แสงจันทร์

20

จันทมณี

จัน-ทะ-มะ-นี

ดุจแก้วมณีแห่งจันทร์

33

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

จันทรกา

จัน-ทระ-กา

พระจันทร์

22

จันทร์ทิพย์

จัน-ทิบ

วิเศษดีดุจพระจันทร์

59

จันทรพิมพ์

จัน-ทระ-พิม

เหมือนดวงจันทร์

54

จันทรวัทน์

จัน-ทระ-วัด

มีใบหน้าดุจดวงจันทร์

45

จันทรวิภา

จัน-ทิ-วิ-พา

งดงามดุจแสงจันทร์

32

จันทรัสม์

จัน-ทะ-รัด

เทียบเท่าดวงจันทร์

45

จันทริษฎ์

จัน-ทะ-ริด

เป็นที่รักของพระจันทร์

42

จารวี

จา-ระ-วี

หญิงผู้งดงาม

24

จารุกิตติ์

จา-รุ-กิด

มีชื่อเสียงดีงาม

36

จารุเกียรติ

จา-รุ-เกียด

ผู้มีชื่อเสียงดีงาม

41

จารุดารา

จา-รุ-ดา-รา

ดวงดาวอันงดงาม

19

จารุนันท์

จา-รุ-นัน

ผู้ยินดีในความน่ารักและความงาม

36

จารุพร

จา-รุ-พอน

มีความงามที่น่ารักดและประเสริฐ

24

จารุพรรณ

จา-รุ-พัน

มีผิวพรรณงามดั่งทอง

33

จารุพัฒน์

จา-รุ-พัด

ผู้นำความเจริญมาให้

41

จารุภัทร

จา-รุ-พัด

ผู้มีสิริมงคล

22

จารุภา

จา-รุ-พา

ผู้มีรัศมีแห่งความงาม

14

จารุมน

จา-รุ-มน

ผู้มีจิตใจงดงาม

22

จารุโรจน์

จา-รุ-โรด

มีความเจริญรุ่งเรืองดั่งทอง

40

จารุลักษณ์

จา-รุ-ลัก

มีลักษณะงดงาม

41

จารุวรรณ

จา-รุ-วัน

มีผิวงามดั่งทอง

31

จารุวิทย์

จา-รุ-วิด

มีความรู้ประดุจทองคำ

40

จิณณวัต

จิน-นะ-วัด

ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

33

จิณห์นิภา

จิน-นิ-พา

เครื่องหมายอันงดงาม

40

จิณห์วรา

จิน-วะ-รา

เครื่องหมายที่ประเสริฐ

40

  

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

จิณัฐตา

จิ-นัด-ตา

ความเป็นผู้ฉลาดที่สั่งสมมา

32

จิดาภา

จิ-ดา-พา

มีความรุ่งเรืองมาก

14

จิตชญา

จิด-ชะ-ยา

ผู้รู้และเข้าใจความคิด

20

จิตชยา

ช/ญ

จิด-ชะ-ยา

ชนะใจ

24

จิตตานันท์

จิด-ตา-นัน

มีความรืนเริงใจ

41

จิตตินันท์

จิด-ติ-นัน

มีความรื่นเริงใจ

44

จิตตินี

จิด-ติ-นี

หญิงผู้ฉลาดเฉลียว

32

จิตติพัทธ์

จิด-ติ-พัน

ผูกพันเกี่ยวเนื่องด้วยจิต

46

จิตติมนต์

จิด-ติ-มน

จิตอันศักดิ์สิทธิ์

42

จิตรกัญญา

จิด-กัน-ยา

หญิงสาวผู้งดงาม

31

จิตรกันยา

จิด-กัน-ยา

หญิงสาวผู้งดงาม

36

จิตรทิพา

จิด-ทิ-พา

วันอันสดใสงดงาม

31

จิตรพล

จิด-ตระ-พน

กำลังแห่งจิต

31

จิตรภา

จิด-ตระ-พา

รัศมีอันสดใสงดงาม

19

จิตรฤทัย

จิด-รึ-ไท

จิตใจอันงดงามสดใส

31

จิตรวรรณ

จิด-ตระ-วัน

ผู้มีผิวพรรณงดงามสดใส

36

จิตราภา

จิด-ตรา-พา

รัศมีอันงดงาม

20

จินดาภร

จิน-ดา-พอน

ผู้มีสติพิจราณาไตร่ตรอง

22

จินดาภรณ์

จิน-ดา-พอน

มีความคิดดีเป็นสิ่งประดับ

36

จินดาภา

จิน-ดา-พา

รัศมีแห่งแก้วอันมีค่า

19

จินตกัญญา

จิน-ตะ-กัน-ยา

หญิงผู้มีความคิดดี

32

จินตภา

จิน-ตะ-พา

มีความคิดอันบรรเจิด

36

จินตภาส์

ช/ญ

จิน-ตะ-พา

มีความคิดอันบรรเจิด

36

จินตวดี

จิน-ตะ-วะ-ดี

ผู้มีความคิดดี

32

จินตศักดิ์

จิน-ตะ-สัก

มีความสามารถในความคิด

44

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

จินตาภา

จิน-ตา-พา

ผู้มีความคิดเจิดจ้า

21

จิรกร

จิ-ระ-กอน

มีความมั่นคงตลอดเวลา

19

จิรชีพ

จิ-ระ-ชีบ

อายุยืนนาน

31

จิรฐา

จิ-ระ-ถา

มีฐานะที่มั่นคง

24

จิรฐิตา

จิ-ระ-ถิ-ตา

ตั้งมั่นอยู่อย่างยืนยาว

31

จิรณัฐ

จิ-ระ-นัด

ผู้มีความรู้ตลอดกาล

32

จิรดนัย

จิ-ระ-ดะ-ไน

ลูกชายที่มีอายุยืน

32

จิรเดช

จิ-ระ-เดด

อำนาจที่ยั่งยืน

19

จิรทีปต์

จิ-ระ-ทีบ

มีความรุ่งเรืองตลอดกาล

36

จิระรรม

จิ-ระ-ทำ

ผู้มีธรรมตลอดกาลนาน

31

จิรปรียา

จิ-ระ-ปรี-ยา

เป็นที่รักตลอดกาล

36

จิรปาณ

จิ-ระ-ปาน

ผู้มีอายุยืน

22

จิรพงศ์

จิ-ระ-พง

วงศ์ตระกูลที่ยั่งยืน

40

จิรพนธ์

จิ-ระ-พน

เป็นที่ผูกพันตลอดกาล

40

จิรพัส

ช/ญ

จิ-ระ-พัด

ผู้มีอายุยืนยาว

33

จิรภัทร

จิ-ระ-พัด

ผ้ดีงามตลอดกาลนาน

24

จิรโรจน์

จิ-ระ-โรด

รุ่งเรือลตลอดกาล

42

จิรวัตร

จิ-ระ-วัด

ความประพฤติอันยั่งยืน

31

จิรสุดา

จิ-ระ-สุ-ดา

ลูกสาวผู้ยั่งยืน

24

จิรัฎฐ์

จิ-รัด

มั่นคงดำรงอยู่นาน

41

จิรัสย์

จิ-รัด

ตลอดกาลนาน

42

   

in-ling01in-ling02