Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 20 guests online

space-ing

 หน้าแรก   หมวดอักษร

 

        -ก-

 

 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กช

กด

ดอกบัว

2

กชกร

กด-ชะ-กอน

ทำอัญชลี (การยกมือไหว้)

8

กชนันท์

กด-ชะ-นัน

ความน่ารักของดอกบัว

27

กชนิภา

กด-ชะ-นิ-ภา

บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

14

กชนุช

กด-ชะ-นุช

หญิงสาวดุจดอกบัว

11

กชพร

กด-ชะ-พอน

งามประเสริฐดุจดอกบัว

15

กชพรรณ

กด-ชะ-พัน

มีผิวพรรณงามดั่งดอกบัว

24

กชมน

กด-ชะ-มน

มีใจประเสริฐดุงดังดอกบัว

13

กชวรรณ

กด-ชะ-วัน

มีผิวพรรณงามดั่งดอกบัว

22

กณิกนันต์

ญ/ช

กะ-นิก-นัน

ละเอียดที่สุด

37

กณิกา

กะ-นิ-กา

ชื่อสมุนไพร

12

กตตน์

กิด

การแสดง การรายงาน

21

กตัญญู

กะ-ตัน-ยู

ผู้ที่บุญคุณคน

18

กนกกาญจน์

กะ-หนก-กาน

ทองคำอันล้ำค่ายิ่งใหญ่

33

กนกเกศวร์

กะ-หนก-เกด

เจ้าแห่งทอง

36

กนกชัย

กะ-หนก-ไช

มีทองคำเป็นชัยชนะ

21

กนกนพ

กะ-หนก-นบ

ทองเนื้อเก้าทองคำอันบริสุทธิ์

20

กนกนที

กะ-หนก-นะ-ที

แม่น้ำสีทอง

20

กนกนันท์

กะ-หนก-นัน

เพลิดเพลินยินดีในทอง

31

กนกนาถ

กะ-หนก-นาด

มีทองเป็นที่พึ่ง

14

กนกนิภา

กะ-หนก-นิ-พา

เหมือนทอง

18

กนกนุช

กะ-หนก-นุด

หญิงมีค่าดังทองคำ

15

กนกพร

กะ-หนก-พอน

ทองอันประเสริฐ

19

กนกพล

กะ-หนก-พน

มีพลังคือทอง

21

กนกพิชญ์

กะ-หนก-พิด

ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

34

 

  

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กนกรดา

กะ-หนก-ระ-ดา

ยินดีในทอง

13

กนกรวี

ช/ญ

กะ-หนก-ระ-วี

ดุจดังทองคำและพระอาทิตย์

24

กนกรัตน์

กะ-หนก-รัด

ดุจทองคำที่มีค่ายิ่ง

32

กนกลักษณ์

กะ-หนก-ลัก

ผู้มีลักษณะดังทอง

36

กนกวรรณ

กะ-หนก-วัน

ผิวดั่งทอง

26

กนกวลัย

กะ-หนก-วะ-ไว

กำไลทอง

31

กนกศักดิ์

กะ-หนก-สัก

ผู้มีความสามารถในเรื่องทอง

33

กนิษฐา

กะ-นิด-ถา

ผู้เป็นน้อง

24

กมนนุช

กะ-มน-นุด

หญิงผู้น่ารักน่าพึงปรารถนา

19

กมรวรรณ

กะ-มอน-วัน

ผู้มีผิวพรรณงาม

29

กมลกานต์

กะ-มน-กาน

ผู้มีจิตใจงดงาม

31

กมลฉันท์

กะ-มน-ฉัน

ใจที่มีความยินดีความพอใจ

36

กมลชนก

กะ-มน-ชะ-นก

ผู้เกิดจากใจ เกิดเพราะใจ

20

กมลทิพย์

กะ-มน-ทิบ

บัววิเศษ

42

กมลธร

กะ-มน-ทอน

ผู้รักษาจิตใจ

20

กมลนัทธ์

กะ-มน-นัด

เป็นที่ผูกพันใจ เกลี่ยวใจ

35

กมลนัยน์

กะ-มน-ละ-ไน

ตางามเหมือนดอกบัว

43

กมลนิตย์

กะ-มน-นิด

ผู้มีจิตใจมั่นคง

41

กมลเนตร

กะ-มน-เนตร

ตางามเหมือนดอกบัว

26

กมลพร

กะ-มน-พอน

ผู้มีจิตใจประเสริฐ

24

กมลพรรณ

กะ-มน-พัน

มีผิวพรรณดุจดอกบัว

33

กมลพัชร

กะ-มน-พัด

ใจดุดดังเพชร

30

กมลภพ

กะ-มน-พบ

หมายถึงพระพรหม

21

กมลมาลย์

กะ-มน-มาน

มีใจงามดุจดอกไม้

41

กมลรัตน์

กะ-มน-รัด

ดอกบัวที่ล้ำค่า

37

 

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กมลลักษณ์

กะ-มน-ลัก

หญิงผู้มีลักษณะที่งดงามดุจดอกบัว

41

กมลวร

ช/ญ

กะ-มน-วอน

ผูประเสริฐดุจดอกบัว

22

กมลวรรณ

กะ-มน-วัน

ผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว

31

กมลวัทน์

กะ-มน-วัด

ใบหน้าอ่อนหวานเหมือนดอกบัว

37

กมลวิช

กะ-มน-วิด

ผู้รู้ใจ

24

กมลเลศ

กะ-มะ-เลด

พระนารายณ์/ดอกบัว

21

กมลา

กะ-มะ-ลา

ดังนางในดวงใจ

13

กมลากร

กะ-มน-ลา-กอน

สระบัว

18

กมลานันท์

กะ-มน-ลา-นัน

บัวบาน

37

กมุทพร

กะ-มุด-พอน

ผู้ประเสริฐดุจดอกบัว

20

กมุทมาศ

กะ-มุด-มาด

ดอกบัวทอง

21

กรกช

กอ-ระ-กด

ปู

8

กรกนก

กอน-กะ-หนก

แสงทอง

12

กรกมล

กอน-กะ-มน

มืออูมอิ่มน่ารักดังดอกบัว

17

กรกฤต

กอ-ระ-กิด

ผู้มีแสง-หมายถึงพระอาทิตย์

10

กรกัญญา

กอน-กัน-ยา

หญิงสาวผู้เจริญรุ่งเรือง

19

กรกันยา

กอน-กัน-ยา

หญิงสาวผู้เจริญรุ่งเรือง

24

กรกาญจน์

กอน-กาน

แสงแห่งทองคำ

31

กรณ์จิรัสย์

ช/ญ

กอน-จิ-รัด

การกระทำที่ยั่งยืน มั่นคง

61

กรจิรา

กอน-จิ-รา

การทำให้ยั่งยืนมั่นคง

20

กรฉัตร

กอ-ระ-ฉัด

ดังฉัตรที่เรืองรอง

21

กรชุดา

กอน-ชุ-ดา

ผู้ให้กำเนิดแสงสว่าง

10

กรณ์

กอน

การกระทำ

19

กรณิกา

กอน-นิ-กา

สูงดังช่อฟ้า

16

กรณินทร์

กอ-ระ-นิน

ยิ่งใหญ่ในเรื่องที่ทำ

33

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กรณิสา

กอน-นิ-สา

ผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ

22

กรดล

กอน-ระ-ดน

ฝ่ามือ

12

กรดา

กอน-ระ-ดา

ให้จากมือ

7

กรธวัช

กอน-ทะ-วัด

ผู้สร้างธงชัย

21

กรนันท์

กอ-ระ-นัน

ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี

29

กรพล

กอ-ระ-พล

ผู้ทำให้เกิดพละกำลัง

19

กรพันธุ์

กอ-ระ-พัน

สวยดังทับทิม

36

กรพินธุ์

กอ-ระ-พิน

แก้วทับทิม

36

กรภัทร์

กอ-ระ-พัด

การกระทำที่เป็นมงคล

24

กรรกฎ

ช/ญ

กัน-กด

ปู

15

กรรณลดา

กัน-ละ-ดา

ใบหู

22

กรรณาภรณ์

กัน-นา-พอน

เครื่องประดับหู

34

กรรณิกา

กัน-นิ-กา

ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า

20

กรรวี

ช/ญ

กอน-ระ-วี

รัศมีแห่งแสงอาทิตย์

22

กรฤต

กอ-ระ-ริด

สุกสว่างด้วยรัศมี,ลำแสงเจิดจ้า

9

กรฤทธิ

กอ-ระ-ริด

ผู้มีมือที่ทรงอำนาจ

15

กรวรรณ

กอ-ระ-วัน

ผู้มีผิวพรรณงดงามผุดผ่อง

24

กรวัฒน์

กอ-ระ-วัด

ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง

32

กรวัลลิ์

กอ-ระ-วัน

ชื่อเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง

40

กรวิทย์

กอ-ระ-วิด

ผู้สร้างความรอบรู้

33

กรวีร์

กอ-ระวี

ผู้มีความกล้าหาญในการทำงาน

31

กรวุฒิ

กอ-ระ-วุด

ผู้สร้างความเจริญงอกงาม

19

กรศุทธ์

กอ-ระ-สุด

ผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง

31

กรองเกียรติ

กรอง-เกียด

เส้นทางแห่งเกียรติยศ

42

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กรัณฑรัตน์

กะ-รัน-ทะ-รัด

ตลับเพชร

42

กระสาปน์

กระ-สาบ

เงินตราที่ทำด้วยโลหะเหรียญกษาปณ์

33

กริษฐ์

กะ-ริด

ผู้สร้างสรรค์

31

กฤชณัท

กริด-ชะ-นัด

ผู้มีความเฉลียวฉลาดเฉียบคม

14

กฤต

กริด

การที่ได้กระทำแล้ว

5

กฤตชญา

กริด-ชะ-ยา

ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว

12

กฤตชยา

กริด-ชะ-ยา

การกระทำที่ชนะแล้ว

16

กฤตชัย

กริด-ไช

การกระทำที่ชนะแล้ว

19

กฤตญา

กริด-ตะ-ยา

การสร้างให้เกิดความรู้

10

กฤตธรรม

กริด-ตะ-ทำ

ผู้ประพฤติตามความสามารถ

22

กฤตธัช

กริด-ติ-ทัด

ผู้สร้างธงชัย กำเนิดธงชัย

15

กฤตนัย

กริด-ตะ-ไน

ผู้มีนโยบายดี

22

กฤตนู

กริด-ตะ-นู

ช่าง ศิลปะ

12

กฤตบุญ

กริด-ตะ-บุญ

มีบุญที่ทำไว้แล้ว

12

กฤตพจน์

กริด-ตะ-พด

การกระทำตามคำพูดแล้ว

33

กฤตพร

กริด-ตะ-พอน

ผู้สร้างพร

17

กฤตพรต

กริด-ตะ-พรด

ผู้ประพฤติพรต

20

กฤตพิชญ์

กริด-ตะ-พิด

ผู้สร้างสรรนักปราญ์

32

กฤตภัค

ช/ญ

กริด-ตะ-พัก

ผู้ทำให้ความเจริญรุ่งเรือง,ได้โชค

14

กฤตภาส

กริด-ตะ-พาด

ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

14

กฤตมุข

กริด-ตะ-มุก

นักปราชญ์

13

กฤตย์

กริด

กระทำ,สร้างขึ้น

22

กฤตยา

กริด-ตะ-ยา

มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

14

กฤตยากร

กริด-ตะ-ยา-กอน

ผู้สร้างเกียรติยศ

19

กฤติเดช

กริด-ติ-เดด

ผู้มีความสร้างสรรค์,ผู้มีอำนาจ

14

 

6

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กฤติธี

กริด-ติ-ที

นักปราชญ์

20

กฤติน

กริด-ติน

ผู้เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว

14

กฤติมา

กริด-ติ-มา

นักปราชญ์

15

กฤติมน

กริด-สะ-มน

ผู้มีใจมั่นคงหนักแน่น หนักแน่น

19

กฤษฎาญชุลี

กริด-สะ-ดาน-ชุ-ลี

การยกมือไหว้

32

กฤษณนัยน์

กริด-สะ-นะ-ไน

ดวงตาแห่งพระกฤษณะ

42

กลทีบ์

กน-ละ-ที

เปรียบเสมือนดังแสงสว่าง

26

กลรัตน์

กน-ละ-รัด

เป็นเหมือนดังรัตนะ

32

กลวัชร

กน-ละ-วัด

เป็นเหมือนดังเพชร

23

กล้ากวี

กล้า-กะ-วี

ดังกวีผู้กล้าหาญ

24

กวิตา

กะ-วิ-ตา

กาพย์กลอน

15

กวินนาถ

กะ-วิน-นาด

ผู้มีที่พึงพิงอันดีงาม

23

กวินภพ

กะ-วิน-พบ

มีภพทีกำเนิดอย่างดีงาม

25

กวินภัค

กะ-วิน-พัก

ผู้มีเกียรติอันดีงาม

25

กวีทิพย์

กะ-วี-ทิบ

มีความสามารถเกียวกับกลอน

44

กวีพร

กะ-วี-พอน

มีความสามารถเกี่ยวกับกลอน

26

กวีวัฒน์

กะ-วี-วัด

กวีผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

41

กวีวัธน์

กะ-วี-วัด

กวีผู้มีความเจริญ

42

กษิดิศ

กะ-สิ-ดิด

ผู้เป็นใหญ่ในพื้นแผ่นดิน

21

กอบสุข

กอบ-สุข

ผู้มีความสุขสมหวัง

19

กัญจน์

กัน

ทอง

29

กัญจนพร

กัน-จะ-นะ-พอน

ดุจดังทองอันประเสริฐ

32

กัญจน์อรม

กัน-อะ-มอน

ดุจทองที่ยั่งยืน

44

กัญจน์วรา

กัน-วะ-รา

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

33

กัญจน์อมล

กัน-อะ-มน

ทองอันบริสุทธิ์

46

 

7

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กัญจนี

กัน-จะ-นี

ทองคำ

27

กัญชพร

กัน-ชะ-พอน

ประเสริฐเหมือนน้ำดอกไม้

23

กัญชลา

กัน-ชะ-ลา

เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง

18

กัญญาณัฐ

กัน-ยา-นัด

หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์

32

กัญญาพัชร

กัน-ยา-พัด

หญิงผู้มีค่าดุจเพชร

32

กัญญาภัทร

กัน-ยา-พัด

หญิงผู้มีความเจริญ

24

กัญญาภรณ์

กัน-ยา-พอน

เครื่องประดับของหญิง

33

กัญญารัตน์

กัน-ยา-รัด

ผู้หญิงสาวที่น่ารัก

39

กัญญาวีร์

กัน-ยา-วี

หญิงผู้มีความสามารถ

40

กัญนิภา

กัน-นิ-พา

เหมือนหญิงสาว

20

กัญวรา

กัน-วะ-รา

หญิงสาวผู้ประเสริฐ

20

กัณฐพันธ์

กัน-ถะ-พัน

เชือกผูกรอบคอช้าง

49

กัณฐมณี

กัน-ถะ-มะ-นี

ของที่รัก

36

กัณฐาภรณ์

กัน-ถา-พอน

เครื่องประดับคอ

39

กัณฐัศว์

กัน-ถัด

ชื่อม้าตระกูลหนึ่ง

45

กัณฐิกา

กัน-ถิ-กา

สร้อยคอ

25

กัณฑ์อเนก

กัน-อะ-เนก

ผู้มีทรัพย์สินนับไม่ถ้วน

36

กัณณิกา

กัน-นิ-กา

ช่อฟ้า ดอกไม้

21

กัทลี

กัด-ทะ-ลี

กล้วย

19

กันต์

กัน

น่ารักน่าพึงใจ

22

กันต์กมล

กัน-กะ-มน

มีใจน่ารัก

34

กันต์กนิษฐ์

กัน-กะ-นิด

น้องสาวผู้น่ารัก

54

กันต์กวี

กัน-กะ-วี

กวีผู้เป็นดังที่รัก

36

กันต์ดนย์

กัน-ดน

ลูกชายผู้น่ารัก

45

กันต์ดนัย

กัน-ดะ-ไน

ลูกชายผู้น่ารัก

40

 

8

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กันต์ธร

กัน-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความเป็นที่รัก

30

กันต์ธิดา

กัน-ทิ-ดา

ลูกสาวผู้น่ารัก

32

กันต์ธีร์

กัน-ที

นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

46

กันตพัฒน์

กัน-ตะ-พัด

เป็นที่น่ารักและมีความเจริญ

42

กันตพิชญ์

กัน-ตะ-พัด

นักปราชญ์ที่น่ารัก

40

กันตภณ

กัน-ตะ-พน

พูดดี,พูดสิ่งที่น่าพึงพอใจ

19

กันต์ระพี

กัน-ระ-พี

เป็นที่รักดุจดังพระอาทิตย์

41

กันต์ฤทัย

กัน-รึ-ไท

มีจิตใจที่น่ารัก น่าเอ็นดู

36

กันตวรรณ

กัน-ตะ-วัน

มีผิวพรรณน่ารักผุดผ่อง

32

กันตวัฒน์

กัน-ตะ-วัด

เป็นที่รักและมีความเจริญ

40

กันตสรรค์

กัน-ตะ-สัน

สร้างสรรค์สิ่งทีน่ารัก

41

กันตสิริ

กัน-ตะ-สิ-หริ

เป็นที่รักและเป็นมิ่งขวัญ

32

กันต์สุดา

กัน-สุ-ดา

หญิงสาวผู้น่ารัก

32

กันต์สุต

กัน-สุด

ลูกชายผู้เป็นที่รัก

33

กันต์หทัย

กัน-หะ-ไท

ผู้มีจิตใจที่น่ารัก

40

กันตา

กัน-ตา

ผู้หญิงสาว

14

กันตาภา

กัน-ตา-พา

รัศมีที่น่าพึงพอใจ

16

กันติกร

ช/ญ

กัน-ติ-กอน

ที่ซึ่งให้ความสุขความรัก

22

กันติชา

กัน-ติ-ชา

เกิดมาด้วยความรัก

20

กันตินันท์

ช/ญ

กัน-ติ-นัน

ผู้ยินดีปรีดาในความรัก

41

กันติยา

กัน-ติ-ยา

ความรัก

26

กันทร

กัน-ทอน

ซอกเขา ลำธาร

15

กันทรา

กัน-ทรา

ซอกเขา ลำธาร

16

กันทรากร

กัน-ทรา-กอน

ภูเขา

21

กันธิชา

กัน-ทิ-ชา

เกิดใกล้ทะเล

21

 

9

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กันนิดา

กัน-นิ-ดา

หญิงสาว

21

กันยกร

กัน-ยะ-กอน

สร้างสิริมงคล

23

กันยกา

กัน-ยะ-กา

หญิงวัยรุ่น

20

กันยากร

กัน-ยา-กอน

หญิงสาวผู้รุ่งเรือง

24

กันยาพร

กัน-ยา-พอน

หญิงสาวผู้ประเสริฐดีงาม

31

กันยามาส

กัน-ยา-มาด

ผู้ที่เกิดในเดือนกันยา

32

กันยารัตน์

กัน-ยา-รัด

หญิงสาวผู้มีคุณค่ายิ่ง

44

กันยาวีร์

กัน-ยา-วี

หญิงสาวผู้กล้าหาญชาญชัย

45

กัมปนาท

กำ-ปะ-นาด

เสียงอันกึกก้องดังกังวาล

19

กัมพล

กัม-พน

ผ้าทอด้วยขนสัตว์

24

กัมพุช

กำ-พุด

ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

21

กัมพู

กำ-พู

ทองคำ,หอยสังข์

20

กัมลาศ

กำ-มะ-ลาด

พระพรหม

24

กัลชนา

กัน-ชะ-นา

ผู้สำเร็จ

19

กัลปพฤกษ์

กัน-ละ-ปะ-พรึก

ต้นไม้ที่เชือกันว่าจะให้ผลสำเร็จ

36

กัลย์กมล

กัน-กะ-มน

ผู้มีใจที่มีความสุข

40

กัลยกร

ช/ญ

กัน-ยะ-กอน

ผู้สร้างความสมบูรณ์พูนสุข

24

กัลป์ยกฤต

กัน-ยะ-กริด

ผู้โชคดีมีคุณธรรม

24

กัลป์จรีย์

กัน-จะ-รี

ผู้มีความประพฤติที่ดีงาม

62

กัลยดา

กัน-ยะ-ดา

ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

21

กัลยรัตน์

กัน-ยะ-รัด

ผู้มีรัตนะอันเป็นมงคลประเสริฐ

44

กัลยวรรต

กัน-ละ-ยะ-วัด

อาหารเช้า

36

กัลยวรรธน์

ช/ญ

กัน-ยะ-วัด

ผู้เจริญด้วยสิริอันเป็นมงคล

51

กัลยา

กัน-ละ-ยา

ผู้หญิงงาม

20

กัลย์เสฏฐี

กัน-เสด-ถี

สาวงามผู้มั่งมีเป็นเศรษฐี

62

 

10

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กัลยาภา

กัน-ละ-ยา-พา

สาวงามผู้มีรัศมีอันสว่างไสว

22

กะชามาศ

กะ-ชา-มาด

ทองที่เกิดในน้ำ

21

กาจน์

กาด

ป้อมปราการ

22

กาจพล

กาด-พน

ผู้มีพลังกล้าแข็ง

22

กาญจนรัตน์

กาน-จะ-นะ-รัด

มีทองเป็นรัตนะ

42

กาณฑ์

กาน

ตอนหนึ่งของหนังสือ

19

กานต์

กาน

ผู้เป็นที่รัก

19

กานต์กมล

กาน-กะ-มน

เป็นที่รักแห่งใจ

31

กานต์ชนิต

กาน-ชะ-นิด

ผู้ทำให้สมหวัง

33

กานต์นิธิ

กาน-นิ-ทิ

มีขุมทรัพย์เป็นที่รัก

36

กานต์พิชชา

กาน-พิด-ชา

ผู้มีความรู้เป็นที่รัก

36

กานต์มณี

กาน-มะ-นี

แก้วมณีอันงดงาม

36

กานต์ยุพิน

กาน-ยุ-พิน

หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

36

กานต์รวี

ช/ญ

กาน-ระ-วี

เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์

36

กานต์ระพี

กาน-ระ-พี

เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์

42

กานต์สินี

กาน-สิ-นี

สาวงามผู้น่ารัก

42

กานต์สิรี

กาน-สิ-รี

มิ่งขวัญอันเป็นที่รักยิ่ง

41

กานติมน

กาน-ติ-มน

มีจิตใจที่น่ารัก

24

กานติมา

กาน-ติ-มา

หญิงผู้มีความงดงามน่ารัก

20

กานติศา

กาน-ติ-สา

เจ้าแห่งความน่ารัก

22

กายทิพย์

ช/ญ

กาย-ทิบ

ผู้วิเศษ

40

การันย์

กา-รัน

กิจ,กรณีย์

32

กาลัญญ

ช/ญ

กา-ลัน-ยู

ผู้รู้กาล

22

กิตติกวิน

กิด-ติ-กะ-วิน

ผู้มีความดีงามควรแก่การสรรเสริญ

31

กิตติเชษฐ์

กิด-ติ-เชด

เป็นพี่ชายที่ควรสรรเสริญ

41

 

11

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กิตติ์ดนัย

กิด-ดะ-ไน

ลูกชายผู้น่าสรรเสริญ

42

กิตติเดช

กิด-ติ-เดด

ผู้มีชื่อเสียงมีความสามารถ

20

กิตติพงศ์

กิด-ติ-พง

วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง

41

กิตติพันธุ์

กิด-ติ-พัน

วงศ์วานที่มีชื่อเสียง

46

กิตติพิชญ์

กิด-ติ-พิด

นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

42

กิตติภพ

กิด-ติ-พบ

ผู้มีเกียรติ

24

กิตติมศักดิ์

กิด-ติ-มะ-สัก

ยกย่องให้เป็นเกิยรติยศ

46

กิตติ์รัฐ

กิด-ตะ-รัด

ผู้มีเกิยรติของบ้านเมือง

41

กิตติวัฒน์

กิด-ติ-วัด

ผู้เจริญด้วยเกียรติ

42

กิตยาภรณ์

กิด-ตะ-ยา-พอน

มีเกิยรติเป็นเครื่องประดับ

36

กิริฎา

กิ-ริ-ดา

มงกฏ

19

กิรินทร์

กิ-ริน

ช้างสำคัญ

32

กีรดิต

กี-ระ-ดิด

ผู้มีชื่อเสียง

20

กีรติ

กี-ระ-ติ

ผู้มีเกียรติ

19

กีรติกา

กี-ระ-ติ-กา

ผู้มีเกียรติ

21

กีริน

กี-ริน

ผู้สรรเสริญ

21

กุลกนก

กุน-กะ-หนก

เป็นดั่งทองของวงศ์สกุล

15

กุลกัญญา

กุน-กัน-ยา

สาวน้อยผู้มีตระกูล

22

กุลกิตติ์

กุน-ละ-กิด

เป็นชื่อเสียงแห่งวงศ์สกุล

32

กุลธวัช

กุน-ทะ-วัด

เป็นธงชัยแห่งวงศ์ตระกูล

24

กุลนันท์

กุน-ละ-นัน

เป็นที่ยินดีแห่งวงศ์สกุล

32

กุลนาถ

กุน-ละ-นาด

ผู้เป็นที่พึ่งแห่งวงศ์สกุล

15

กุลนิติ

กุน-นิ-ติ

วงศ์ตระกูลที่มีแบบแผน

24

กุลปาลี

กุน-ปา-ลี

รักษาวงศ์ตระกุล

24

กุลพธู

กุน-พะ-ทู

หญิงผู้มีสกุล

22

 

12

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

กุลภา

กุน-ละ-พา

เป็นแสงสว่างแห่งวงศ์สกุล

10

กุลยา

กุน-ละ-ยา

หญิงผู้เกิดในตระกูล

17

กุลรัตน์

กุน-ละ-รัด

รัตนะแห่งวงศ์สุกล

33

กุลรัศมิ์

กุน-ละ-รัด

ผู้มีรัศมีของวงศ์สกุล

41

กุลโรจน์

กุน-ละ-โรด

วงศ์ตระกุลที่รุ่งเรือง

36

กุลินทร

กุ-ลิน-ทอน

ผู้เป็นใหญ่ในตระกุล

22

กุลิสร์

กุ-ลิด

ผู้เป็ใหญ่ในตระกุล

32

กุลิสรา

กุ-ลิด-สะ-รา

ผู้เป็นใหญ่ในตระกุล

24

กุศลิน

ช/ญ

กุ-สะ-ลิน

เป็นอยู่ในสิ่งที่ดี

24

เกณิกา

เก-นิ-กา

พลับพลาที่ประทับของพระราชา

14

เกตุมณี

เกด-มะ-นี

ยอดเศียรเปรียบดั่งแก้วที่สูงค่า

24

เกร็ดเพชร

ช/ญ

เกร็ด-เพด

เพชรเม็ดเล็ก

32

เกร็ดมณี

เกร็ด-มะ-นี

ทับทิมเม็ดเล็ก

33

เกรียงศักดิ์

เกรียง-สัก

ผู้มีอำนาจอย่างยิ่งใหญ่

50

เกสรา

เกด-สะ-รา

เกสรดอกไม้

15

เกสรี

เก-สะ-รี

ราชสีห์

21

เกียรติกมล

เกียด-กะ-มน

มีจิตใจที่รักเกียรติ

41

เกียรติเกษม

เกียด-กะ-เสม

มีชื่อเสียงและความสูขสบาย

41

เกียรติขจร

เกียด-ขะ-จอน

มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล

41

เกียรตินิยม

เกียด-นิ-ยม

ผู้มีความรู้กว่าปกติ

51

เกียรติบุชา

เกียด-บู-ชา

ผู้บูชาเกียรติ

36

เกียรติพร

ช/ญ

เกยด-ติ-พอน

ผู้มีเกีรยติเป็นสิ่งประเสริฐ

41

เกียรติภูมิ

เกียด-ติ-พูม

ผู้มีเกียรติตามความนิยม

41

เกียรติมนัส

เกียด-มะ-นัด

มีเกียรติเป็นที่พอใจ

50

เกียรติวิสุทธิ์

เกียด-วิ-สุด

มีเกียรติที่บริสุทธิ์

65

 

 

 

 

 

 

in-ling01in-ling02