Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 87 guests online

space-ing

หน้าหลัก โหราศาสตร์ไทย ไห้วครูโหราศาสตร์ไทย

        พระฤาษี  คือโหรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ผู้เป็นครูพวกพราหมณ์...ซึ่งนับถือกันว่าเป็น "ครูใหญ่" หรือ อาจารย์ใหญ่แห่งโหราศาสตร์...และต่อจากนั้นมาก็มี พระอัญญาโกณฑัญญมหาเถร ซึ่งเป็นพระอรหันต์...องค์ที่ ๑ ของพระพุทธเจ้า พระอัญญาโกณฑัญญมหาเถรเป็นบุตรพราหมเศรษฐี บ้านอยู่ตำบลโฑณวัตถุ ใกล้เมืองกบิลพัสดุ์ เกิดก่อนพระพุทธเจ้า

 

        เมื่อพระพุทธเจ้าประสูตรใหม่ๆ  มีพราหมณ์ที่เป็นโหรมาเฝ้าทำนาย...ถึง ๑๐๘ ท่าน  แต่ถูกคัดเลือกเอาเฉพาะพราหมณ์ที่เป็นโหรที่เก่งที่สุด...ไว้เพียงจำนวน ๘ ท่าน  และในบรรดาโหรที่เก่งที่สุดในจำนวน ๘ ท่านนั้น...มีพระอัญญาโกณฑัญญมหาเถรรวมอยู่ด้วย  ในขณะนั้นพระอัญญาโกณ...ฑัญญมหาเถรมีอายุน้อยที่สุด  และเป็โหรที่หนุ่มที่สุดในจำนวน...พราหมณ์ที่เป็นโหรทั้ง ๘ ท่านด้วยกัน  และยังถูกกีดกันให้เข้าทำนาย...เป็นคนที่ ๘ หรือคนสุดท้ายนั่นเอง...

        ในบรรดาพราหมณ์ที่เป็นโหร  นับแต่คนที่ 1-7  ได้ทำนาย...พระพุทธเจ้าขณะประสูตรใหม่ๆ  เอาไว้เป็น ๒ อย่างทุกคน  แต่ครั้นพอ...มาถึงพระอัญญาโกณฑัญญมหาเถร  ซึ่งได้มองเห็นพระพุทธเจ้า...เป็นมหาบุรุษลักษณะครบ ๓๒ ประการ จึงทูลถวายคำทำนายไปว่า…"ขอทำนายเพียงอย่างเดียวว่า  พระองค์จะต้องออกบวชและจะได้...เป็นศาสดาเอกในโลก  จะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้"...พระอัญญาโกณฑัญญมหาเถร  ได้ทำนายพระพุทธเจ้าถูกต้องทุกข้อ...ครั้งแรกออกบวช  และได้ประกาศพระศาสนา  ต่อมาจึงอยู่ป่าสันโดษ...และเป็นผู้มักน้อย...

        การไหว้ครูโหราศาสตร์  คือการปฏิบัติที่ดีของศิษย์เพื่อทำการ...ระลึกถึงครูบาอาจารย์  และระลึกถึงพระอาจารย์โหรทั้ง ๕  อันได้มาสู่...พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระอาจารย์โหร...ทั้ง ๕ มีรายชื่อดังต่อไปนี้…
           ๑. พระอัญญาโกณฑัญญมหาเถร
           ๒. พระวังคีสมมหาเถร
           ๓. พระอุตตมรามหาเถร
           ๔. พระอุมทุมพรมหาเถร
           ๕. พระอุตตมมังคลาจารย์

 
        พระฤาษี  เป็นผู้คิดค้นวิชาโหราศาสตร์  ดังนั้นก่อนที่จะทำการ...ศึกษาโหราศาสตร์  จะต้องทำการไหว้ครู  เพื่อระลึกถึงพระคุณของ...ครูบาอาจารย์  โดยทำการตั้งนโม ๓ จบ  แล้วภาวนาไหว้ครู...ดังต่อไปนี้...
           ๑. คาถาไหว้ครูพระฤาษี

                        โอม... นมัส  สิตะวา  นบพรตถาคตธรรมคัมภีร์
                        นบสงฆ์สิกขา  นบอาจารีย์
                        นบโหราตรี  เวทย์  วิทยาศาสตร์ไสย์
                        นะโมพหุทธายะฯ
           ๒. คาถาไหว้ครูโหร

                        เสฏะ  ฐันติ  รัตตะนัง  โลเก  วันฑิตตะวา
                        ปะการะนัง  อิมังเลขะ  สมุทรทะยัง
                        ปะริ  สายะ  ยะถาพลัง...สาธุ...สาธุ...สาธุ....


        เพื่อระลึกถึงคุณพระอาจารย์  และอุทิศส่วนกุศล...ถึงบูรพาจารย์  ทั้ง ๗  อันประกอบไปด้วย...
           ๑. พระฤาษี  ครูโหรท่านแรก…
           ๒. พระอัญญาโกณทัญญะมหาเถระ...
           ๓. พระวังคีสะ  มหาเถระ...
           ๔. พระอุตตมะ  รามมหาเถระ
           ๕. พระอุทุมพร  มหาเถระ...
           ๖. พระอุตตมะ  มังคลาจารย์  เถระ และ
           ๗. บรรดาครูอาจารย์โหร  เจ้าของตำราทุกๆ ท่าน


        ขออำนาจบารมีท่านผู้ประสิทธิประสาทวิชาโหราศาสตร์...จงบันดาลให้ศิษย์ทั้งหลายผู้  ที่ได้ทำการศึกษาและสืบทอด...วิชาโหราศาสตร์ว่าด้วยศาสตร์การพยากรณ์  จงสำเร็จลุล่วง...ตามสมประสงค์โดยทุกประการและด้วยตำราโหราศาสตร์เล่มนี้  ขอให้ดวงวิญญาณ...และบรมอาจารย์โหรทุกท่าน  ได้พบแต่ความสุขความเจริญ...โดยทั่วกันเทอญ...

จะเห็นว่า... การกำหนดตัวเลขให้ราศี... จะขึ้นต้นด้วยเลข ๐ ...

ก็เนื่องจากเกี่ยวข้อง... กับการคำนวณ... ในการทำปฏิทิน...

โหราศาสตร์... นั่นเอง...

in-ling01in-ling02