Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 20 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-ส-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สกนธ์พล

สะ-กน-พน

ผู้มีกำลังมาก

40

สกล

สะ-กน

ทั้งหมด

14

สกลวรรธน์

สะ-กน-วัด

มีความพร้อมด้วยความเจริญ

46

สกลสุภา

สะ-กน-สุ-พา

ผู้งามพร้อมทั้งหมด

24

สกาวเดือน

สะ-กาว-เดือน

ดวงดาวที่ขาวหมดจด

36

สงบงาม

สะ-หงบ-งาม

มีความเงียบสงบดีงาม

19

สมปราชญ์

สมปราด

เหมาะสมกับที่เป็นนักปราชญ์

34

สมศีล

สม-สีน

ผู้มีศีลธรรมอันสม่ำเสมอ

32

สมัชญา

สะ-มัด-ชะ-ยา

มีเกียรติมีชื่อเสียง

23

สมิดา

สะ-มิ-ดา

ผู้มีความยิ้มแย้ม

18

สมิตา

สะ-มิ-ตา

ผู้มีความยิ้มแย้ม

20

สมิตานัน

สะ-มิ-ตา-นัน

มีใบหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส

34

สรชัช

สอ-ระ-ชัด

นักรบผู้มีอำนาจพิเศษ

19

สรชา

สอ-ระ-ชา

ผู้เกิดในสระบัว

14

สรณ์

สอน

ของที่ระลึก

25

สรณ์สิริ

สอน-สิ-หริ

มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคลงดงาม

44

สรณีย์

สอ-ระ-นี

ผู้ควรระลึกถึง

40

สรพิชิต

สอน-พิ-ชิด

มีชัยชนะด้วยลูกศร

32

สรพัศ

สอ-ระ-พัด

ผู้เป็นอิสระแก่ตนเอง

30

สรภัส

สะ-ระ-พัด

มีความรวดเร็ว

23

สรวัชร

สอ-ระ-วัด

เพชรวิเศษของเทวดา

36

สรัลรัตน์

สะ-รัน-รัด

เป็นรัตนะอันชื่อตรง

46

สิริมน

สะ-ริน-มน

อากาศ

29

สโรชา

สะ-โร-ชา

ผู้เกิดในสระบัว

18

สโรชินี

สะ-โร-ชิ-นี

ผู้เกิดในสระบัว

33

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สวรส

สะ-วะ-รส

ผู้มีรสนิยมเป็นของตัวเอง

24

สวรินทร์

สะ-วะ-ริน

จอมสวรรค์ชั้นสูง

40

สวโรจน์

สะ-วะ-โรด

ผู้มีความรุ่งเรืองด้วยตนเอง

41

สวิชญา

สะ-วิด-ชะ-ยา

ผู้ฉลาดรอบรู้

24

สวิตตา

สะ-วิด-ตา

ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก

24

สหทัย

สะ-หะไท

เห็นใจซึ่งกันและกัน

25

สังวรา

สัง-วะ-รา

ผู้ควบคุมตนเองได้

24

สังวรี

สัง-วะ-รี

ราตรี

30

สังสิต

สัง-สิต

ผู้ได้รับการสรรเสริญ

27

สัชฌุกร

สัด-ชุ-กอน

ช่างเงินทอง

24

สัณหกัฐ

สัน-หะ-นัด

นักปราชญ์ผู้มีความละเอียดอ่อน

35

สัณหพร

สัน-หะ-พอน

มีความสุภาพและนิ่มนวลเป็นอย่างยิ่ง

33

สัณหฤทัย

สัน-รึ-ไท

ผู้มีจิตใจละเอียดอ่อน

44

สัณห์สมร

สัน-สะ-หมอน

หญิงสาวที่มีความนุ่มนวล

46

สัณห์สินี

สัน-สิ-นี

นางงามผู้มีความละเอียดอ่อน

53

สัณห์สิริ

สัน-สิ-รี

ผู้อ่อนนุ่มเป็นมิ่งขวัญ

49

สัตตบรรณ

ญ/ช

สัด-ตะ-บัน

บัวสายพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว

32

สัตตบุษย์

สัด-ตะ-บุด

บัวสายพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว

41

สันต์ทศน์

สัด-ทด

มีทัศนะอันสงบเรียบ

50

สันต์ภพ

สัน-พบ

โลกที่สงบเงียบ

37

สันต์ฤทัย

สัน-รึ-ไท

มีใจสงบ

42

สาธิมา

สา-ทิ-มา

ความดีความงาม

22

สาริน

สา-ริน

ผู้มีแก่นสารสำคัญ

21

สาวินี

สา-วิ-นี

แม่น้ำ

30

สิดาพร

สิ-ดา-พอน

ขาวนวลงดงามอย่างประเสริฐ

25

  

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สิดารัศมิ์

สิ-ดา-รัด

พระจันทร์

46

สิตานัน

สิ-ตา-นัน

ผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

29

สิทธา

สิด-ทา

ผู้มีความสำเร็จแล้ว

17

สิทธินนท์

สิด-ทิ-นน

ยินดีในความสำเร็จ

40

สิทธินี

สิด-ทิ-นี

ผู้มีความสำเร็จแล้ว

32

สิทธิพร

สิด-ทิ-พอน

มีความสำเร็จเป็นดังพระพร

32

สิทธิพล

สิด-ทิ-พน

ผู้มีพละกำลังแห่งความสำเร็จ

34

สินธุชา

สิน-ทุ-ชา

พระจันทร์

24

สิปปกร

สิบ-ปะ-กอน

ผู้สร้างศิลปะ

20

สิปปภาส

สิบ-ปะ-พาด

ผู้รุ่งเรืองด้วยศิลปะ

24

สิรภัทร

สิ-ระ-พัด

ผู้ดีงามเป็นยอด

25

สิรวิชญ์

สิ-ระ-วิด

นักปราชญผู้เยี่ยมยอด

40

สิรามล

สิ-รา-มน

ผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน

27

สิรารมย์

สิ-รา-รม

เป็นที่น่ารื่นรมย์เบิกบาน

42

สิราวรรณ

สิ-รา-วัน

ผู้มีผิวพรรณอันงดงาม

35

สิริมนต์

สิ-หริ-มน

ผู้มีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์

41

สิริยากร

สิ-หริ-ยา-กอน

ผู้สร้างสิริมงคล

33

สิริวิมล

สิ-หริ-วิ-มน

ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นมงคล

40

สิรีธร

สิ-รี-ทอน

ทรงไว้ซึ่งความมิ่งขวัญ ประเสริฐ

30

สิโรธร

สิ-โร-ทอน

คอ

27

สีวิกา

สี-วิ-กา

คานหาม

26

สีตลา

สี-ตะ-ลา

ผู้มีความเยือกเย็น

24

สุกันตา

สุ-กัน-ตา

ผู้มีความดีงามและเป็นที่รัก

22

สุคนธา

สุ-คน-ทา

กลิ่นหอมเครื่องหอม

22

สุจารี

สุ-จา-รี

ผู้มีความประพฤติอันดีงาม

26

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สุจิตา

สุ-จิ-ตา

ความสะอาดหมดจด

22

สุชญา

สุด-ชะ-ยา

ผู้รู้ดี

15

สุชานุช

สุ-ชา-นุด

ผู้หญิงผู้เกิดในตระกูลสูง

19

สุชาวดี

สุ-ชา-วะ-ดี

สายเชื้อผู้เกิดมาดี, ตระกูลดี

25

สุตนันท์

สุ-ตะ-นัน

ผู้ยินดีในสิ่งที่ได้เรียนมา

35

สุตาภัทร

สุ-ตา-พัด

ธิดาผู้มีความเจริญดีงาม

22

สุทธดา

สุด-ทะ-ดา

ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

15

สุทธนพ

สุด-ทะ-นบ

สิ่งใหม่ๆ

26

สุทธนุช

สุด-ทะ-นุช

น้องผู้บริสุทธิ์

21

สุทธวัฒน์

สุด-ทะ-วัด

ความเจริญงอกงามและบริสุทธิ์

40

สุทธิกร

สุด-ทิ-กอน

ผู้สร้างสรรสิ่งอันบริสุทธิ์

22

สุทัตตา

สุ-ทัด-ตา

ประทานมาดีแล้ว, ให้มาดี

20

สุทินา

สุ-ทิ-นา

วันอันเป็นมงคล

19

สุธา

สุ-ทา

ปูนขาว, น้ำดอกไม้

13

สุธาดา

สุ-ทา-ดา

ผู้สร้างสรรในสิ่งที่ดีงาม

15

สุธามัย

สุ-ทา-ไม

สำเร็จด้วยอิฐ

30

สุธารส

สุ-ทา-รด

น้ำทิพย์

24

สุธาวัลย์

สุ-ทา-วัน

ขาวงามแวววาม

46

สุธาวี

สุ-ทา-วี

ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง

26

สุธินันท์

สุ-ทิ-นัน

ความยินดีของนักปราชญ์

40

สุธิมนต์

สุ-ทิ-มน

ผู้มีปัญญาดีงาม

38

สุธิมา

สุ-ทิ-มา

ผู้มีปัญญาอันฉลาด

22

สุธีกานต์

สุ-ที-กาน

นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

38

สุพิชชา

สุด-พิด-ชา

มีความรอบรู้ดี

25

สุพิชญา

สุ-พิด-ชะ-ยา

ฉลาดมาก

27

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สุภนิช

สุบ-พะ-นิด

ความดีงามแห่งตนเอง

20

สุภนิชา

สุบ-พะ-นิ-ชา

ความดีงามแห่งตนเอง

21

สุภัสสร

สุ-พัด-สอน

งามอย่างยิ่ง

31

สุภัสสรา

สุ-พัด-สะ-รา

มีแสงรัศมีที่งามยิ่ง

32

สุภานัน

สุ-พา-นัน

มีแสงรัศมีที่งามยิ่ง

24

สุภาวิดา

สุ-พา-วิ-ดา

ผู้ผ่านการอบรมมาดีแล้ว

22

สุภาวิตา

สุ-พา-วิ-ตา

ผู้ผ่านการอบรมมาดีแล้ว

24

สุมนา

สุ-มะ-นา

ดอกมะลิ

19

สุรการต์

สุ-ระ-กาน

ผู้กล้าหาญอันเป็นที่รัก

31

สุรชัช

สุ-ระ-ชัด

นักรบผู้กล้าหาญเข้มแข็ง

20

สุรนาท

สุ-ระ-นาด

ผู้กล้าหาญที่มีชื่อเสียงบันลือ

19

สุรนุช

สุ-ระ-นุด

น้องสาวผู้กล้าหาญ

20

สุรพิชญา

สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา

เป็นนักปราชญ์ที่กล้าหาญ

31

สุรภา

สุ-ระ-พา

เจริญรุ่งเรืองดุจเทวดา

14

สุรภี

สุ-ระ-พี

เครื่องหอม

20

สุรมณ

สุ-ระ-มน

ยินดีปรีดา

22

สุวชัช

สุ-วะ-ชัด

นักรบผู้ดีเยี่ยม กล้าหาญ

22

สุวภัทร

สุ-วะ-พัด

ผู้เจริญแล้ว

24

สุวรา

สุ-วะ-รา

ผู้ประเสริฐยิ่ง

19

สุวโรจน์

สุ-วะ-โรด

มีความรุ่งโรจน์ดียิ่ง

42

สุวรรธนา

สุ-วัด-ทะ-นา

เป็นผู้มีความเจริญงอกงามดี

32

สุวิทวัส

สุ-วิด-ทะ-วัด

นักปราชญ์ผู้มีความดีงาม

36

สุวิสาล

สุ-วิ-สาน

มีความดีงามแผ่ไพศาลยิ่ง

32

สุวิสุทธิ์

สุ-วิ-สุด

ผู้มีความบริสุทธิ์ดีงามยิ่ง

32

สุษิระ

สุ-สิ-ระ

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเป่า

24

 

6

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

สุหฤท

สุ-หะ-ริด

ผู้ที่มีใจอันดีงาม

15

เสกข์

เสก

นักศึกษา

21

เสาวลักษณ์

เสา-วะ-ลัก

มีลัษณะดีงาม

45

แสงตะวัน

ช/ญ

แสง-ตะ-วัน

แสงอาทิตย์

33

โสตถิ

โสม-ถิ

ความเจริญรุ่งเรือง

19

โสภณธีร์

โส-พน-ที

นักปราชญ์ผู้ดีงาม

41

โสภณวิชญ์

ช/ญ

โส-พน-วิด

นักปราชญ์ผู้ดีงาม

42

โสมนัส

ช/ญ

โส-มะ-นัด

มีความสูขใจ สบายใจ

32

โสมย์

โสม

เป็นที่พึ่งพอใจ

33

in-ling01in-ling02