Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 29 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-ว-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

วงศกร

วง-สะ-กอน

ผู้สร้างตระกูล

20

วงศ์ชนก

วง-ชะ-นก

ผู้ให้กำเนิดสร้างวงศ์สกุล

32

วงศ์พัทธ์

วง-สะ-พัด

ผู้มีความผูกพันกับวงศ์ตระกูล

50

วงศ์วณิช

วง-วะ-นิด

ผู้ที่เกิดในตระกูลพ่อค้า

41

วงศ์วรรธน์

วง-วัด

วงศ์ตระกูลของผู้เจริญ

56

วชิรญาณ์

วะ-ชิ-ระ-ยา

ผู้มีความรู้เฉียบขาด

35

วชิรวิทย์

วะ-ชิ-ระ-วิด

ผู้มีความรู้เฉียบคมดังเพชร

44

วชิรสรณ์

วะ-ชิ-ระ-สอน

มีเพชรอันเป็นที่พึ่ง

41

วชิระ

วะ-ชิ-ระ

สายฟ้า

20

วชิราภรณ์

วะ-ชิ-รา-พอน

เครื่องประดับที่เป็นเพชร

36

วณิชชา

วะ-นิด-ชา

ผู้มีความชำนาญการค้า

20

วัทญญู

วะ-ทัน-ยู

ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

21

วนัสนันท์

วะ-นัด-สะ-นัน

ผู้สร้างความเพลิดเพลินยินดีปรีดา

46

วนาวรรณ

วะ-นา-วัน

พื้นป่าที่สวยงาม

31

วรกมล

วอ-ระ-กะ-มน

ผู้มีใจประเสริฐ

22

วรกัญญา

วอ-ระ-กัน-ยา

ผู้ที่มีชัยชนะอันประเสริฐ

24

วรกันต์

วอ-ระ-กัน

ผู้มีความประเสริฐและน่ารัก

32

วรชน

วอ-ระ-ชน

คนผู้มีใจประเสริฐ

17

วรชิต

วอ-รอ-ชิด

ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐงดงาม

19

วรณัน

ญ/ช

วอ-ระ-นัน

การสรรเสริญเยินยอ

24

วรเทพ

วอ-ระ-เทบ

เทวดาผู้ประเสริฐ

19

วรธน

วอ-ระ-ทัน

ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

19

วรธันย์

วอ-ระ-ทัน

เป็นคนดีมีโชคลาภ

40

วรนาถ

วอ-ระ-นาด

ผู้มีที่พึงพิ่งอันประเสริฐ

17

วรนิต

วอ-ระ-นิด

ผู้ที่ได้รับแนะนำอย่างประเสริฐ

22

  

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

วรนิดา

วอ-ระ-นิ-ดา

ได้รับการแนะเป็นอย่างดี

21

วรปรียา

วอ-ระ-ปรี-ยา

ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก

32

วรพงศ์

วอ-ระ-พน

ผู้ที่มีชาติ วงศ์ตระกูลดี

36

วรพันธุ์

วอ-ระ-พัน

ผู้มีเผ่าพันธ์ชาติตระกลูที่ดี

41

วรพรต

วอ-ระ-พด

นักพรตอันประเสริฐ

25

วรพล

วอ-ระ-พน

ผู้มีพละกำลังอันประเสริฐ

24

วรภพ

วอ-ระ-พบ

ผู้มีภพอันประเสริฐ

19

วรภาส

วอ-ระ-พาด

แสงสว่างอันรุ่งเรืองประเสริฐ

19

วรมน

วอ-ระ-มน

ผู้มีใจอันประเสริฐ

20

วรเมธ

วอ-ระ-เมด

ผู้มีสติปัญญาอันประเสริฐ

21

วรรณกร

วัน-นะ-กอน

ผู้มีผิวพรรมงามผ่องใส

24

วรรณธัช

วัน-นะ-ทัด

ผู้เด่นทางด้านหนังสือ

29

วรรณพร

วัน-นะ-พอน

ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐงดงาม

31

วรรณรดา

วัน-ระ-ดา

ผู้ยินดีในผิวพรรณอันงดงาม

25

วรรณเลขา

วัน-เล-ขา

ดินสอพอง

30

วรรณวร

วัน-นะ-วอน

ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐ

29

วรรณวลี

วัน-วะ-ลี

หนังสือตำรา

38

วรรณวนัช

วัน-วะ-นัด

มีผิวพรรณเหมือนดังดอกบัว

36

วรรณวิภา

วัน-วิ-พา

แสงรัศมีอันสว่างสุกใสรุ่งเรือง

31

วรรณวิมล

วัน-วิ-มน

ผู้มีผิวพรรณงดงามสะอาดสดใส

40

วรรณิกา

วัน-นิ-กา

ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือผู้เขียน

25

วรรณิดา

วัน-นิ-ดา

ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญเยินยอ

25

วรรณิต

วัน-นิด

ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ

26

วรรษา

วัด-สา

ฤดูฝน

19

วรฤทัย

วอ-ระ-รึ-ไท

ผู้ที่มีใจอันประเสริฐงดงาม

24

 

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

วรเมธ

วอ-ระ-เมด

ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

21

วรวิช

วอ-ระ-วิด

ผู้มีความรู้อันประเสริฐ

22

วรัญชลี

วะ-ระ-ชะ-ลี

ผู้หญิงที่มีอ่อนน้อมถ่อมตน

33

วรัญชิต

วะ-รัน-ชิด

ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

27

วรัญญา

วะ-รัน-ยา

ผู้มีความรู้ในสิ่งที่ประเสริฐ

23

วรัญญู

วะ-รัน-ยู

ผู้มีความรู้ในสิ่งที่ประเสริฐ

24

วรัตม์

วะ-รัด

ผู้มีความประเสริฐสุด

31

วรัตรา

วะ-ระ-ตรา

ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม

22

วรานนท์

วะ-รา-นน

ยินดีในสิ่งที่ประเสริฐสุด

31

วรารัตน์

วะ-รา-รัด

มีแก้วอันประเสริฐ

36

วรินทร์

ญ/ช

วะ-ริน

ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

33

วรินยุพา

วะ-ริน-ยุ-พา

หญิงสาวปู้ประเสริฐ

37

วริสา

วะ-ริน-สา

ผู้เป็นใหญ่

22

วโรดม

วะ-โร-ดม

ประเสริฐสุด

20

วลัยพร

วะ-ไล-พอน

มีกำไลที่งดงาม

36

วลัยพรรณ

วะ-ไล-พัน

สีแห่งกำไล

45

วลีรัตน์

วะ-ลี-รัด

ถ้อยคำที่ไพเราะ

44

วศิน

วะ-สิน

ผู้ชนะตนเอง

22

วสุธร

วะ-สุ-ทอน

ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย

22

วสุธา

วะ-สุ-ทา

แผ่นดิน

19

วสุพล

วะ-สุ-พน

มีพลังคือทรัพย์

28

วัชพล

วัด-ชะ-พน

พูดเก่ง

26

วัชรมน

วัด-ชะ-ระ-มน

ผู้มีใจดังเพชร

26

วชัรมัย

วัด-ชะ-ระ-ไม

แข็งแกร่งดุจเพชร

33

วัชรวีร์

วัด-ชะ-ระ-วี

กล้าหาญประดุจเพชร

42

   

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

วัชสัณห์

วัด-ชะ-สัน

คำพูดที่สุภาพอ่อนโยน

42

วัทนวิภา

วัด-นะ-วิ-พา

ผู้ที่มีใบหน้าสวยงาม

28

วัทน์สิริ

วัด-สิ-หริ

ผู้มีคำพูดเป็นมงคล

44

วันทิตา

วัน-ทิ-ตา

ผู้ที่มีความนอบน้อมแล้ว

24

วันวิสาข์

วัน-วิ-สา

ผู้ที่เกิดในวันวิสาขบูชา

44

วาทิตยา

วา-ทิด-ตะ-ยา

ผู้ทำหน้าที่บรรเลงดนตรี

24

วาริน

วา-ริน

น้ำ

20

วาสิตา

วา-สิ-ตา

มีกลิ่นอันหอมหวล

22

วิกรม

วิ-กรม

ผู้มีความเก่งกล้า

20

วิกราน์

วิ-กัน-ดา

ผู้หญิงที่มีความน่ารัก

22

วิชชากร

วิด-ชา-กอน

ผู้สร้างความรู้

20

วิชชาบูรณ์

วิด-ชา-บูน

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรอบรู้

37

วิชชุกร

วิด-ชุ-กอน

แสงสายฟ้า

20

วิชชุตา

วิด-ชุ-ตา

สายฟ้า

19

วิชญาดา

วิด-ชะ-ยา-ดา

ผู้มีความเฉลียวฉลาด

19

วิชานาถ

วิ-ชา-นาด

ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่งพิง

20

วิชิตา

วิ-ชิ-ตา

ผู้มีความชนะแล้ว

20

วิทวัส

วิ-ทะ-วัด

ผู้ฉานฉลาด

28

วิทูร

วิ-ทูน

ผู้ฉานฉลาด

17

วิธาน

วิ-ทาน

ธรรมเนียมปฏิบัติ

20

วิภพ

วิ-พบ

ความเจริญรุ่งเรือง

19

วิภาดา

วิ-พา-ดา

ผู้มีรัศมีสว่างสดใส

14

วิภาธร

วิ-พา-ทอน

ผู้มีรัศมีอันงดงาม

20

วิมลพรรณ

วิ-มน-พัน

ผู้มีผิวพรรณอันสวยงดงาม

42

วิมลภัทร

ญ/ช

วิ-มน-พัด

ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีมลทิน

31

 

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

วิมลณัฐ

วิ-มน-นัด

นักปราชญ์ไร้ซึ่งมลทิน

39

วิมลมณี

วิ-มน-มะ-นี

แก้วมณีที่ไร้ซึ่งมลทิน

38

วิมลสิริ

วิ-มน-สิ-หริ

ผู้เป็นมิ่งขวัญและปราศจากมลทิน

40

วิรัลพัชร

ญ/ช

วิ-รัน-พัด

สิ่งที่หายากดุจดังเพชร

42

วิรัลยุพา

วิ-รัน-ยุ-พา

ผู้หญิงที่หาได้ยาก

42

วิลาสินี

วิ-ลา-สิ-นี

ผู้ที่งามอย่างมีเสน่ห็

40

วิวัฒน์ชัย

วิ-วัด-ไช

ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ

51

วิศรม

วิ-สม

ความสงบ

26

วิศรมา

วิ-สะ-ระ-มา

ความสงบ

27

วิศรุต

วิ-สะ-รุด

ผู้ที่มีชื่อเสียง

25

วิศัลยา

วิ-สัน-ละ-ยา

ผู้ไม่มีความทุกข์ความโศก

36

วิสสุตา

วิด-สุ-ตา

ชื่อเสียงที่ปรากฏ

29

วิษณุ

วิด-สะ-นุ

พระนารายณ์

20

วิสุทธิ์

วิ-สุด

ผู้บริสุทธิ์ไร้ซึ่งมลทิน

36

วีนา

วี-นา

พิณ

19

วุฒิกร

วุด-ทิ-กอน

ผู้สร้างความเจริญงอกงาม

19

วุฒิเฉลิม

วุด-ทิ-ฉะ-เหลิม

ผู้มีความรู้ความเจริญหน้ายกย่อง

36

วุฒิภัทร

วุด-ทิ-พัด

ผู้มีความเจริญและประเสริฐยิ่ง

24

เวคิน

เว-คิน

ผู้มีความเร็ว

21

เวณิกา

เว-นิ-กา

การเกล้าผม, มวยผม

19

เวทพิสิฐ

เวด-พิ-สิด

มีความรู้ที่ประเสริฐยิ่ง

41

เวทิดา

เว-ทิ-ดา

ผู้รู้

15

เวทิศ

เว-ทิด

เจ้าแห่งความรู้

20

เวธกา

เว-ทิ-กา

เฉียบแหลม

14

เวธนี

เว-ทะ-นี

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

24

 

6

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

เวโรจน์

เว-โรด

ความรุ่งเรือง

36

แววปราชญ์

แวว-ปราด

มีแววเป็นนักปราชญ์

36

แวววรรณ

แวว-วัน

ผู้มีผิวพรรณงาม

33

ไวทย์

ไว

มีความรู้

33

ไวทิน

ไว-ทิน

ผู้รอบรู้

25

ไวภพ

ไว-พบ

ความเจริญรุ่งเรือง

24

ไววิทย์

ไว-วิด

ผู้มีความรอบรู้

43

 

in-ling01in-ling02