Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 9 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-ภ-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ภคพร

พะ-คะ-พอน

ความมีโชคเป็นดังพร

17

ภคพล

พะ-คะ-พน

ความมีโชคดีเป็นพลัง

19

ภคมน

พะ-คะมน

ผู้มีความเจริญในจิตใจ

15

ภควดี

พะ-คะ-วะ-ดี

คำเรียกขานพระอุมา

19

ภคินี

พะ-คิ-นี

พี่น้อง

21

ภณิตา

พะ-นิ-ตา

ผู้บอกกล่าว

14

ภรณีนิภา

พะ-ระ-นี-นิ-ภา

แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์

28

ภรภัทร

พะ-ระ-พัด

ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐสุด

15

ภัรณยู

พะ-ระ-ยู

พระอาทิตย์

24

ภริดา

พะ-ริ-ดา

ได้รับการเลี้ยงดูแล

11

ภริตพร

พะ-ริด-พอน

ผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดี

24

ภริตา

พะ-ริ-ตา

ผู้ได้รับการเลี้ยงดู

13

ภโรทัย

พะ-โร-ไท

ผู้มีความรุ่งเรืองมาก

22

ภวัต

ภะ-วัด

ผู้มีความเจริญ

14

ภโวทัย

พะ-โว-ไท

รุ่งเรืองในโลก

24

ภัคจิรา

พัก-คะ-จิ-รา

มีความเป็นสิริมงคล

24

ภัคธร

พัก-คะ-ทอน

ผู้ทรงไว้ซึ่งโชคดี

17

ภัคนันท์

พัก-คะ-นัน

ผู้โชคดีและสิริมงคล

33

ภัคพร

พัก-คะ-พอน

มีความเจริญอันประเสริฐ

21

ภัคพล

พัก-คะ-พน

มีโชคดีเป็นพลัง

23

ภัควิภา

พัก-วิ-พา

ผู้มีรัศมีแห่งโชคดี

21

ภัคศรัณย์

ญ/ช

พัก-สะ-รัน

ผู้ที่พึงโชคได้เสมอ

46

ภัณฑิรา

พัน-ทิ-รา

ผู้มีลาภมีความสุข

22

ภัณฑิลา

พัน-ทิ-ลา

ผู้มีลาภและมีความสุข

24

ภัททิยา

พัด-ทิ-ยา

ผู้มีความเจริญ

20

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ภัทธิรา

พัด-ทิ-รา

นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

20

ภัทร

ญ/ช

พัด

ความดีงาม

10

ภัทรกร

ญ/ช

พัด-ทระ-กอน

ผู้สร้างสิ่งดีงาม

15

ภัทรจาริน

พัด-ทระ-จา-ริน

ผู้มีความประพฤติดี

30

ภัทรชนน

พัด-ชะ-นน

ผู้มีกำเนิดอันดีงาม

22

ภัทรชัย

พัด-ทระ-ไช

ผู้เป็นมงคลและชัยชนะ

24

ภัทรดร

พัด-ทระ-ดอน

ผู้ประเสริฐและเจริญ

15

ภัทรดนัย

พัด-ทระ-ดะ-ไน

ลูกผู้ชายที่มีความเจริญ

28

ภัทรบุตร

พัด-ทระ-บุค

บุตรที่มีความเจริญ

20

ภัทรพร

พัด-ทระ-พอน

พระพรอันประเสริฐ

22

ภัทรภร

พัด-ทระ-พอน

ผู้ค้ำจุนสิ่งอันประเสริฐ

15

ภัทราวุธ

พัด-ทระ-วุด

มีอาวุธอันประเสริฐ

22

ภากร

พา-กอน

ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง

7

ภาคิน

พา-คิน

ผู้มีโชคดีและกำไร

15

ภาคินี

พา-คิ-นี

ผู้หญิงที่มีโชคดี

22

ภาณิน

พา-นิน

นักพูด

16

ภาณุช

พา-นุด

ผู้เกิดจากพระอาทิตย์

10

ภาณุเทพ

พา-นุ-เทบ

พระอาทิตย์

19

ภาณุพล

พา-นุ-พน

มีอำนาจดุจดังพระอาทิตย์

22

ภาณุพงศ์

พา-นุ-พง

เผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์

34

ภาณุวิชญ์

พา-นุ-วิด

นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดังพระอาทิตย์

33

ภาดา

พา-ดา

พี่ชาย,น้องชาย

4

ภาธร

พา-ทอน

ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมี

10

ภานุสรณ์

พา-นุ-สอน

ผู้พึ่งแสงสว่าง

25

ภาพิมล

พา-พิ-มน

รัศมีอันไร้มลทิน

14

   

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ภารดี

พา-ระ-ดี

ผู้เชี่ยวชาญในการเจรจา

14

ภารวี

พา-ระ-วี

แสงอาทิตย์

19

ภาวัชญา

พา-วัด-ชะ-ยา

ผู้ซึ่งรู้ใจ

19

ภาวนียา

พา-วะ-นี-ยา

ผู้ควรสรรเสริญ

29

ภาวัต

พา-วัด

ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

15

ภาวิดา

พา-วิ-ดา

ผู้ฝึกฝนตนมาดีแล้ว

14

ภาวิต

พา-วิด

ผู้ฝึกฝนตนมาดีแล้ว

15

ภาวิตรา

พา-วิด-ตรา

จักรวาล

20

ภาวินี

พา-วิ-นี

ผู้มีความเจริญ

24

ภาสพรรณ

พาด-สะ-พัน

ผู้มีผิวพรรณงดงาม

30

ภาสวร

พาด-สะ-วอน

รัศมีของพระอาทิตย์

19

ภาสวัต

พาด-สะ-วัด

แสงสว่างไสวงดงาม

22

ภาสินี

พา-สิ-นี

มีความรุ่งเรืองสว่างไสว

25

ภาสุ

พา-สุ

พระอาทิตย์

10

ภิรมน

พิ-ระ-มน

มีความรื่นรมย์ยิ่ง

19

ภูมิ

พูม

แผ่นดิน

12

ภูมินทร์

พู-มิน

เจ้าแห่งแผ่นดิน

31

ภูมินันท์

พู-มิ-นัน

เป็นที่เพลิดเพลินยินดีในแผ่นดิน

36

ภูมิพัฒน์

พูม-มิ-พัด

ผู้เจริญแล้วในแผ่นดิน

41

ภูมิรพี

พูม-ระ-พี

เป็นดุจดวงตะวันของแผ่นดิน

31

ภูริช

พู-ริด

แผ่นดิน

13

ภูริชญา

พู-ริ-ชะ-ยา

นักปราชญ์ผู้มีปัญญา

18

ภูรินท์

พู-ริน

เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

26

ภูวเดช

พู-วะ-เดด

ผู้มีอำนาจพื้นแผ่นดิน

14

ภูวนัตถ์

พู-วะ-นัด

ผู้ทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน

31

   

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ภูวรา

พู-วะ-รา

แผ่นดินอันประเสริฐ ยิ่งใหญ่

14

ภูวศิษฎ์

พู-วะ-สิด

มีความเป็นเลิศในแผ่นดิน

42

ภูษิตา

พู-สิ-ตา

ประดับประดาเสร็จแล้ว

15

ภูสิทธิ์

พู-สิด

ผู้ประสบความสำเร็จในแผ่นดิน

32

โภคิน

โพ-คิน

ผู้มีโภคะ

18

  

in-ling01in-ling02