Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 16 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-พ-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

พงศ์เดช

พง-เดด

ตระกูลที่มีอำนาจ

31

พงศ์ธาริน

พง-ทา-ริน

ผู้ดำรงวงศ์ตระกูล

44

พงศ์นาถ

พง-นาด

ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล

33

พงศ์พล

พง-พน

ผู้เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

40

พงศ์พัทธ์

พง-พัด

สืบเชื้อสายของผู้มีอำนาจ

52

พงศ์พัฒน์

พง-พัด

วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ

55

พงศ์พัศ

พง-สะ-พัด

เชื้อสายผู้มีอำนาจ

36

พงศ์ภร

พง-สะ-พอน

ผู้ค้ำชูวงศ์ตระกูล

22

พงศ์ภรณ์

พง-พอน

ค้ำจุนวงศ์ตระกูล

45

พงศ์ภัค

พง-พัก

โชคดีของวงศ์ตระกูล

35

พงศ์ศลี

ญ/ช

พง-สุ-ลี

เชื้อสายเผ่าพันธุ์พระศิวะ

46

พงศ์สิทธิ์

พง-สิด

ความสำเร็จของวงศ์ตระกูล

55

พงศ์อินทร์

พง-อิน

สืบเชื้อสายมาจากพระอินทร์

55

พจณิชา

พด-จะ-นิ-ชา

มีคำพูดอันบริสุทธิ์

26

พจนินท์

พด-จะ-นิน

เจ้าแห่งถ้อยคำ

38

พจนา

ญ/ช

พด-จะ-นา

การพูดการเปล่งวาจา

20

พจนินทร์

พด-จะ-นิน

ผู้ที่มีคำพูดดี พูดไพเราะ

42

พชร

พด-ชะ-ระ

เพชร

14

พชรดนัย

พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน

ลูกผู้ชายที่กล้าหาญดังเพชร

33

พชรพล

พด-ชะ-ระ-พน

มีกำลังลังกล้าแกร่งดุจเพชร

28

พนธกร

พน-ทะ-กอน

ผู้เสริมสร้างความผูกพัน

22

พนธิตร

พน-ทิด

ความรักความสนิทสนม

28

พนัชกร

พะ-นัด-ชะ-กอน

มีความงามดังดอกบัว

24

พนิตนันท์

ญ/ช

พะ-นิด-นัน

ผู้ชอบในความรื่นเริงยินดีปรีดา

44

พนิตพร

พะ-นิด-พอน

ผู้หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง

32

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

พนิตพิชา

พะ-นิด-พิ-ชา

ผู้มีความรู้เป็นที่รัก

35

พนิตสุภา

พะ-นิด-สุ-พา

ผู้หญิงที่งามและน่ารัก

30

พรฉวี

พอน-ฉะ-หวี

มีผิวพรรณอันประเสริฐ

30

พรชนัน

พอน-ชะ-นัน

มีกำเนิดอันประเสรฐ

28

พรชิตา

พอน-ชิ-ตา

ผู้มีชัยชนะด้วยความดี

22

พรธวัล

พอน-ทะ-วัน

ผู้ประเสริฐดีและบริสุทธิ์

32

พรนภา

พอน-นะ-ภา

พรที่มาจากฟากฟ้า

19

พรปวีณ์

พอน-ปะ-วี

นักปราชญ์ผู้มีใจประเสริฐ

41

พรนพิน

พอน-นะ-พิน

ผู้มีความประเสริฐและสดชื่น

34

พรนภัส

พอน-นะ-พัด

พรสวรรค์

29

พรมนัส

พอน-มะ-นัด

ผู้มีใจอันสุดประเสริฐ

33

พรรณนารา

พัน-นา-รา

ผู้มีผิวพรรณผ่องใส

32

พรรณภัทร

พัน-นะ-พัด

ผู้มีผิวพรรณงดงาม

31

พรรณวร

ญ/ช

พัน-นะ-วอน

มีผิวพรรณงามเป็นเลิศ

31

พรรณวิลาส

พัน-วิ-ลาด

มีผิวพรรณงดงามมีเสน่ห์

45

พรรทิพภา

พัน-ทิบ-พา

มีผิวผุดผ่องดั่งทองคำ

31

พรวลัย

พอน-วะ-ไล

กำไลมือที่มีความสวยงาม

36

พรสวรรค์

ญ/ช

พอน-สะ-หวัน

มีความสามารถพิเศษแต่กำเนิด

46

พรหมพิริยะ

พรม-พิ-ริ-ยะ

ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ

54

พรหมศร

พรม-สอน

สายบัวที่หุ้มโคนเสา

33

พริมา

พะ-ริ-มา

ประเสริฐดีขึ้น

22

พริษฐ์

พะ-ริด

ประเสริฐสุด

38

พริสร

พะ-ริด-สอน

ประเสริฐและเป็นใหญ่

27

พฤกษ์

พรึก

ต้นไม้

23

พฤกษธร

พรึก-สะ-ทอน

ผู้รักษาต้นไม้

22

  

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

พฤตยา

พรึด-ตะ-ยา

ได้รับเลี้ยงดู

21

พลวรรธน์

พน-ละ-วัด

ความเจริญด้วยอำนาจ

46

พลากร

พะ-ลา-กอน

บ่อเกิดแห่งพละกำลังอำนาจ

20

พลาธิป

พะ-ลา-ทิป

ผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่

25

พลิน

พะ-ลิน

จอมพลัง

23

พลิศร

พะ-ลิด-สอน

ยิ่งใหญ่ด้วยพลังอำนาจ

29

พศวัต

พด-สะ-วัด

ผู้มีอำนาจ

28

พศวีร์

พด-สะ-วี

อำนาจของผู้ทีกล้าหาญ

21

พศิกา

พะ-สิ-กา

ผู้มีอำนาจสูงสุด

21

พศิน

พะ-สิน

ผู้มีซึ่งอำนาจ

24

พสชนัน

พด-ชะ-นัน

ให้เกิดมีอำนาจ

31

พสธร

พด-สะ-กอน

ทรงไว้ซึ่งอำนาจ

23

พสิกา

พะ-สิ-กา

ผู้อยู่ในอำนาจ

21

พสิษฐ์

พะ-สิด

ผู้ที่ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด

41

พสุชา

พะ-สุ-ชา

ผู้เกิดมามีทรัพย์สมบัติ

24

พสุธร

พะ-สุ-ทอน

ผู้มีไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ

24

พัชนี

พัด-ชะ-นี

พัด

26

พัชรพร

พัด-ชะ-ระ-พอน

ประเสริฐดุจดังเพชร

30

พัทธนันท์

พัด-ทะ-นัน

เกี่ยวข้องกับความสุข

41

พัทธวรรณ

พัด-ทะ-วัน

ผูกพันเกี่ยวกับหนังสือ

36

พันธวัช

พัด-ทะ-วัด

ผู้ที่มีคำพูดอันมั่นคง

33

พันธ์วิรา

พัด-วิ-รา

ผู้ผูกพันกับความกล้าหาญ

45

พันธิตรา

พัน-ทิ-ตรา

ความรัก

33

พันธุ์ธัช

พันทัด

ธงชัยของวงศ์ตระกูล

41

พันเลิศ

พัน-เลิด

ผู้มีชาติตระกูลอันเลิศยิ่ง

36

  

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

พัสกร

พัน-สะ-กอน

ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่

24

พาณาสน์

พา-นาด

คันธนู

36

พาณิภัค

พา-นิ-พัก

ผู้มีโชคทางด้านคำพูด

27

พาณี

พา-นี

เจ้าแห่งถ้อยคำ

40

พาทิศา

พา-ทิ-สา

เป็นเจ้าแห่งคำพูด

22

พิชชากร

พิด-ชา-กอน

บ่อเกิดแห่งความรู้

22

พิชชานันท์

ญ/ช

พิด-ชา-นัน

ผู้ยินดีปรีดาในความรู้

41

พิชชาภา

พิด-ชา-พา

ผู้รุ่งเรืองด้วยความรอบรู้

19

พิชชาอร

พิด-ชา-ออน

หญิงสาวที่มีความรู้

27

พิชัยยุทธ

พิ-ไช-ยุด

มีชัยชนะในการสู้รบ

40

พิชาภพ

พ-ชา-พบ

โลกแห่งความรู้ การเรียนรู้

24

พิชามญชุ์

พิ-ชา-มน

ผู้มีความงดงามด้วยความรู้

36

พิตตินันท์

พิด-ติ-นัน

มีความเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ

46

พิตรพิบูล

พิด-พิ-บูน

ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก

41

พิทยาพล

พิด-ทะ-ยา-พน

ผู้มีความรอบรู้เป็นกำลัง

36

พิธาน

พิ-ทาน

การจัดแจงและการกระทำ

22

พิธิวัฒน์

พิ-ทิ-วัด

ผู้มีความเจริญด้วยแบบแผน

47

พิธิวัต

พิ-ทิ-วัด

ผู้มีระเบียบและกฏเกณฑ์

33

พิเนต

พิ-เนด

ผู้ให้ความแนะนำและสั่งสอน

22

พิพรรธ

พิ-พัด

ความเจริญรุ่งเรือง

32

พิพรรธน์

พิ-พัด

ความเจริญรุ่งเรือง

46

พิพัฒน์พล

พิ-พัด-พน

มีความเจริญเป็นกำลัง

55

พิพิธชัย

พิ-พิด-ไช

มีชัยชนะมากมาย

42

พิมพกานต์

พิม-พะ-กาน

หญิงที่มีรูปงามน่ารัก

44

พิมพ์ชนก

พิม-ชะ-นก

ผู้เป็นเหมือนดังพ่อ

42

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

พิมพ์ทอง

พิม-ทอง

มีรูปร่างงามดังทอง

43

พิมพ์นารา

พิม-นา-รา

มีรูปงาม

45

พิมพ์สุดา

พิม-สุ-ดา

ลูกสาวผู้มีความงดงาม

44

พิมลแข

พิ-มน-แข

จันทร์กระจ่าง

27

พิมุกต์

พิ-มุก

ผู้หลุดพ้น

31

พิโมกข์

พิ-โมก

การหลุดพ้น

33

พิยุทธ

พิ-ยุด

ปราศจากการรบ

26

พิรภพ

พิ-ระ-พบ

ภพแห่งผู้กล้า

25

พิรัชย์

พิ-รัด

ชัยชนะของวีรบุรุษ

39

พิริยะ

พิ-ริ-ยะ

ความกล้าหาญ

32

พิรุฬห์

พิ-รุน

ความเจริญงอกงาม

36

พุฒิธร

พุด-ทิ-ทอน

ผู้สร้างความมั่งคั่ง

24

พฒิพงศ์

พุด-ท-พง

ตระกูลเผ่าพันธ์ของผู้เจริญ

42

พุฒิเมธ

พุด-ทิ-เมด

ผู้มีความเจริญด้วยปัญญา

27

พุธิตา

พุ-ทิ-ตา

มีความเข้าใจแล้ว

21

เพ็ญชีพ

เพ็น-ชีบ

มีชีวิตอันสมบูรณ์

39

เพ็ญพิชชา

เพ็น-พิ-ชา

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้

39

เพ็ญภาส

เพ็น-พาด

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรุ่งโรจน์

31

เพ็ญมันตา

เพ็น-มัน-ตา

เต็มเปี่ยมไปด้วยความรอบรู้

40

เพ็ญรดี

เพ็น-ระ-ดี

เต็มเปี่ยมด้วยความรักความยินดี

34

ไพชยนต์

ไพ-ชะ-ยน

ธงของพระอินทร์

44

ไพรรัลย์

ไพ-รัน

ความโปร่งเบาบาง

52

 

 

 

in-ling01in-ling02