Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 21 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-ป-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ปกรณ์

ปะ-กอน

ตำรา

21

ปกรณ์เกีรติ

ปะ-กอน-เกียด

ผู้มีชื่อเสียงและเกีรติ

50

ปกิตตา

ปะ-กิด-ตา

ผู้ได้รับยกย่อง

14

ปคุณา

ปะ-คุ-นา

ผู้เชี่ยวชาญ

13

ปฏิพล

ปะ-ติ-พน

ผู้มีความสามารถ

29

ปฏิภาณ

ปะ-ติ-พาน

มีเชาว์ไวในการตอบโต้

22

ปฐมพร

ปะ-ถม-พอน

พรที่หนึ่ง

28

ปฐมเดช

ปะ-ถม-เดด

ผู้เกิดมามีอำนาจ

21

ปณชัย

ปะ-นะ-ไช

มีชัยชนะในการค้าขาย

21

ปณต

ปะ-นด

น้อมไหว้

10

ปณาลี

ปะ-นา-ลี

สายน้ำ

21

ปณิตตรา

ปะ-นิด-ตรา

มีความประณิตกว่า

22

ปถพิน

ปะ-ถะ-พิน

แผ่นดิน

20

ปทัย

ช/ญ

ปะ-ไท

โคลงกลอน

15

ปทิต

ปะ-ทิด

ผู้รุ่งเรืองแล้ว

10

ปธานิน

ปะ-ทา-นิน

ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

21

ปพน

ปะ-พน

ผู้บริสิทธิ์

15

ปนัสยา

ปะ-นัด-สะ-ยา

ชมเชย,ชมชอบ

27

ปพนรัตน์

ปะ-พน-รัด

แก้วรัตนะอันบริสุทธิ์

40

ปพิชญา

ปะ-พิด-ชะ-ยา

ผู้รู้แจ้ง

21

ปภพ

ปะ-พบ

ผู้นำ

11

ปภาดา

ปะ-พา-ดา

รุ่งเรืองแล้ว

6

ปภาณิน

ปะ-พา-นิน

พูดเก่ง

18

ปภาพิชญ์

ช/ญ

ปะ-พา-พิด

นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

31

ปภาพินท์

ปะ-พา-พิน

ประสมแสงสว่าง

31

 

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ปภาวดี

ปะ-พา-วะ-ดี

มีแสงสว่าง

18

ปภาวิชญ์

ปะ-พา-วิด

ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

29

ปภาวิน

ปะ-พา-วิน

ได้รับแสงสว่าง

29

ปภิณพิพย์

ช/ญ

ปะ-พิน-พิด

ผู้มีความรู้แตกฉาน

42

ปภิณวิช

ปะ-พิน-วิด

ผุ้มีความรู้แตกฉาน

24

ปภิณวิทย์

ปะ-พิน-วิด

ผู้มีความรู้แตกฉาน

40

ปยุดา

ปะ-ยุ-ดา

ขวนขวาย

13

ปยุต

ปะ-ระ-พา

ภาวที่ประเสริฐ

14

ประกฤษณ์

ประ-กริด

ผู้ฉลาด

30

ประกายกาญจน์

ประ-กาย-กาน

แสงทองคำที่เปล่งประกาย

46

ประชานาถ

ประ-ชา-นาด

พระพรหม

20

ประไณย

ประ-ไน

ผู้ว่านอนสอนง่าย

32

ประณพ

ประ-นบ

กลองเล็ก

23

ประณัย

ประ-ไน

เสน่าหา

27

ประดิภา

ประ-ดิ-พา

แสงสว่างแห่งความรู้

17

ประพนธ์

ประ-พน

คำประพันธ์

36

ประพัทธ์

ประ-พัด

ผูกพัน

36

ประพาฬ

ช/ญ

ประ-พาน

แก้วชนิดหนึ่งเกิดจากปะการัง

24

ประภวิษณ์

ประ-พะ-วิด

มีเดช

39

ประภาน

ประ-พาน

แสงสว่าง

17

ประภาภัทร

ช/ญ

ประ-พา-พัด

ผู้เจริญด้วยความรุ่งเรือง

22

ประภานิช

ประ-พา-นิด

รัสมีความรุ่งเรืองเป็นของตน

23

ประวรรตน์

ประ-วัด

ความเป็นไป

41

ประมณัส

ประ-มะ-นัด

มีความปราโมทย์

31

ประวันวิทย์

ประ-วัน-วิด

ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

53

  

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ประวีณา

ประ-วี-นา

ชำนาญ

29

ประวีร์

ประ-วี

ผู้กล้าหาญยิ่ง

36

ปรัตถกร

ปะ-รัด-ทะ-กอน

ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

19

ปรัธนา

ปรัด-ทะ-นา

รางวัลของผู้ชนะ

20

ปราญชล

ช/ญ

ปราน-ชน

ผู้ซื่อตรง

24

ปริตต์

ปะ-ริด

ผู้ได้รับการคุ้มครองป้อมกัน

25

ปริมล

ปะ-ริ-มน

กลิ่นหอม

21

ปริยากร

ปริ-ยะ-กอน

มีเสน่ห์

24

ปรีณาพรรณ

ปรี-นา-พัน

น่าพอใจ

19

ปรีณาภา

ปรี-นา-พา

มีรัศมีผุดผ่องน่าพอใจ

40

ปรีดิทา

ปรี-ดิ-ทา

ให้ความยินดี

20

ปรีดิ์เปรม

ปรี-เปรม

ความยินดี

40

ปรีติ

ปรี-ติ

ปลื้มปิติ

20

ปรียมน

ปรี-ยะ-มน

เป็นที่รักแห่งใจ

31

ปวีร์

ปะ-วี

ผู้กล้าหาญ

28

ปสันน์

ปะ-สัน

เหลื่อมใส, ผ่องใส่

32

ปสัตถ์

ปะ-สัด

ผู้ถูกเชยชม

26

ปองกานต์

ปอง-กาน

เป็นที่รักที่หมายปอง

29

ปองคุณ

ปอง-คุน

มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

20

ปองทิพย์

ปอง-ทิบ

หวังสิ่งที่ดีงาม

40

ผองภพ

ปอง-พบ

ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง

25

ปัจจรี

ปัด-จะ-รี

แพ

29

ปัญจพล

ปัน-จะ-พน

มีพละพลังห้าอย่าง

30

ปัญจสุทธิ์

ปัน-จะ-สุด

บริสุทธิ์ทั้งห้าประการ

42

ปัญชิกา

ปัน-ชิ-กา

ปุ้ยฝ้าย

18

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ปัญญากร

ปัน-ยา-กอน

บ่อเกิดแห่งปัญญา

20

ปัญญาพร

ปัน-ยา-พอน

มีพรคือความรู้ ความประเสริฐ

27

ปัญญารัตน์

ปัน-ยา-รัด

มีปัญญาที่ดีที่น่ายกย่อง

40

ปัณฑ์ธร

ปัน-ทอน

ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา

31

ปัณฑิตา

ปัน-ทิ-ตา

ผู้ฉานฉลาด

22

ปัณณิกา

ปัน-นิ-กา

ประด้วยหนังสือ

22

ปัณรส

ปัน-นะ-รด

สิบห้าค่ำ

22

ปัถยา

ปัด-ถะ-ยา

ผู้เหมาะสม

16

ปัถยานี

ปัด-ถะ-ยา-นี

ผู้ซึ่งเหมาะสม

28

ปัทมพร

ปัด-ทะ-มะ-พอน

ประเสริฐดังดอกบัว

24

ปัทมราช

ปัด-ทะ-มะ-ราด

ทับทิม

19

ปัทมวรรณ

ปัด-ทะ-มะ-วัน

ผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว

31

ปาเจรา

ปา-เจ-รา

ครูของครู

16

ปาณชัย

ปา-นะ-ไช

ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

22

ปาณสาร

ปา-นะ-สาน

มีกำลังว่องไวปราดเปรียว

20

ปาณัสม์

ปา-นัด

เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต

33

ปาณิศา

ปา-นิ-สา

เจ้าแห่งชีวิต

20

ปานชีวา

ปาน-ชี-วา

มีคุณค่าดังชีวิต

24

ปาลีรัตน์

ปา-ลี-รัด

ผู้ที่รักษารัตนะ

41

ปิติณัฐ

ปิ-ติ-นัด

ปลื้มปิติในความรอบรู้

31

ปิติวัฒน์

ปิ-ติ-วัด

ปลาบปลื้มในความเจริญรุ่งเรื่อง

40

ปิติเวท

ปิ-ติ-เวด

ปลื้มใจในความรอบรู้

22

ปิยทัศน์

ปิ-ยะ-ทัด

ผู้น่ารักมีเสน่ห์

40

ปิยนันท์

ปิ-ยะ-นัน

ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก

38

ปิยนุช

ปิ-ยะ-นุด

น้องผู้เป็นที่รัก

22

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ปิยบุตร

ปิ-ยะ-บุด

ลูกอันเป็นที่รัก

24

ปิยพล

ปิ-ยะ-พน

เป็นที่รักและผูกพัน

28

ปิยพัชร์

ปิ-ยะ-พัด

เป็นที่รักเหมือนดังเพชร

41

ปิยพัทธ์

ปิ-ยะ-พัด

เป็นที่รักและผูกพัน

40

ปิยรมณ์

ปิ-ยะ-รม

เป็นที่รักและรื่นรมย์

37

ปิลันธนา

ปิ-ลัน-ทะ-นา

เครื่องประดับ

31

ปีติกร

ปีติกอน

ผู้สร้างความปีติ

21

ปีติภัทร

ปี-ติ-พัด

ผู้เจริญด้วยปีติ

26

ปีติมน

ญ/ช

ปี-ติ-มน

ผู้มีใจประกอบด้วยความปีติ

26

ปีติเวช

ปี-ติ-เวด

ความปลื้มปิติของหมอ

26

ปีย์มนัส

ปี-มะ-นัด

ผู้มีใจน่ารัก

47

ปุณยาพร

ปุน-ยา-พอน

ผู้ประเสริฐด้วยความดีงาม

29

ปุณิกา

ปุ-นิ-กา

ผู้มีคุณงามความดี

14

ปุริม

ปุ-ริม

เป็นใหญ่

16

ปูชิกา

ปู-ชิ-กา

ผู้บูชา

12

ปูชิดา

ปู-ชิ-ดา

ผู้ที่สมบูรณ์, ผู้ที่เต็มเปี่ยมเสมอ

12

ปูริดา

ปู-ชะ-ดา

ผู้ที่สมบูรณ์, ผู้ที่เต็มเปี่ยมเสมอ

14

ไปรยา

ไปร-ยา

ผู้อันเป็นที่รัก

24

 

 

 

in-ling01in-ling02