Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 10 guests online

space-ing

หน้าแรก  หมวดอักษร

-น-
           
 

1

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

นครินทร์

นะ-คะ-ริน

เจ้าเมื่อง

36

นงนภัส

นง-นะ-พัด

นางฟ้า

24

นฏกร

นะ-ตะ-กอน

นักฟ้อนรำ

19

นนทกร

ช/ญ

นน-ทะ-กอน

สร้างความสูข

16

นนท์ปวิธ

นน-ปะ-วิด

ผู้สร้างความสูขความบันเทิง

36

นนทรี

ช/ญ

นน-ซี

ผู้มีความดี

22

นนทวร

นน-ทะ-วอน

มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

21

นนทัช

นนทัด

เกิดามเพื่อความบันเทิง

17

นนทิยุต

นน-ทิ-ยุด

ผู้ประกอบด้วยความดี

27

นบศิร

นบ-สิ-ระ

เทิดทูนไว้เหนือศีรษะ

22

นพกร

นบ-พะ-กอน

ผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ

18

นพจิรา

นบ-พะ-จิ-รา

สดชื่นเสมอ

28

นพดล

นบ-พะ-ดน

เก้าชั้น

20

นพนนท์

นบ-พะ-นน

เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ

33

นพนันท์

ช/ญ

นบ-พะ-นัน

เพลิดเพลินในสิ่งใหม่

37

นพพิชญ์

นบ-พิด

นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ

40

นพภสสร

นบ-พัด-สอน

แสงสว่างสดใส

24

นพรุจ

นบ-พะ-รุด

มีความรุ้งเรืองใหม่ๆ

24

นภเกตน์

ช/ญ

นบ-พะ-เกด

ธงบนฟ้า

26

นภสินธุ์

นบ-พะ-สิน

ทางช้างเผือก

36

นภันต์

นะ-พัน

สุดขอบฟ้า

27

นภัส

นะ-พัด

ฟ้า

17

นภัสวรรณ

นะ-พัด-สะ-วัน

ดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส

36

นภัสสร

นะ-พัด-สอน

สระบนท้องฟ้า

28

นภิสา

นะ-พิ-สา

จอมฟ้าหมายถึงนกหรือเทวดา

18

  

2

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

นรกมล

นอ-ระ-กะ-มน

เป็นดวงใจของผู้คน

21

นรธีร์

นอ-ระ-ที

คนผู้เป็นนักปราชญ

33

นรบดี

นอ-ระ-บอ-ดี

คนผู้เป็นใหญ่

19

นรวร

ช/ญ

นอ-ระ-วอน

คนผู้ประเสริฐ

19

นรวิชญ์

นอ-ระ-วิด

คนที่เป็นปราชญ์

34

นรสิงห์

นอ-ระ-สิง

นักรบผู้เก่งกล้า

36

นฤภร

นะ-รึ-พอน

แข็งแรง

11

นฤกวิน

นะ-รึ-กะ-วิน

คนผู้ดีงาม

22

นฤรงค์

นะ-รึ-รง

เป็นที่พอใจคน

25

นฤชัย

นะ-รึ-ไช

ผู้มีชัยชนะ

20

นฤเบศวร์

นะ-รึ-เบด

ผู้ปกครองแว่นแคว้น

36

นล

นน

ก้าน,อ้อ

11

นลพรรณ

นน-ละ-พัน

มีผิวพรรณงาม

32

นลัท

นะ-ลัด

ดอกไม้

16

นลิน

นะ-ลิน

ดอกบัว

20

นลินพรรณ

นะ-ลิน-พัน

มีผิวพรรณประดุจดอกบัว

41

นววรรณ

นะ-วะ-วัน

ผิวพรรณใหม่

30

นวรัตน์

นะ-วะ-รัด

แก้วเก้าประการ

36

นวัต

นะ-วัด

ความใหม่

18

นวันธร

นะ-วัน-ทอน

ทรงไว้ในสิ่งใหม่ๆ

28

นวันวัตร์

นะ-วัน-วัด

ปฎิบัติสิ่งใหม่ๆ

46

นวิน

นะ-วิน

ใหม่,สดชื่น

20

นวินดา

นะ-วิน-ดา

ความสดชื่น

22

นวิยา

นะ-วิ-ยา

สดชื่นเสมอ,สาวเสมอ

24

นัท

นัด

การบันลือ

10

 

3

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

นัชชา

ช/ญ

นัด-ชา

แม่น้ำ

14

นัทธมน

นัด-ทะ-มน

มีใจผูกพัน

24

นัทธวัฒน์

นัด-ทะ-วัด

มีความเจริญมั่นคง

41

นันทฉัตร

นัน-ทะ-ฉัด

ผู้ยินดีในร่มฉัตร

31

นันท์ทัต

นัน-ทัด

ผู้ให้ความบันเทิง

32

นันท์นเพิน

นัน-นะ-พิน

มีความสูขเสมอ

48

นนัท์นภัส

นัน-นะ-พัด

ผู้มีความสูขดุจสวรรค์

41

นันท์นลิน

นัน-นะ-ลิน

ดอกบัวน่างดงามน่ายินดี

44

นันทนัท

นัน-ทะ-นัด

แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ

25

นันท์พิพัฒน์

นัน-พิ-พัด

ผู้ยินดีในความเจริญ

65

นันทภพ

นัน-ทะ-พบ

เกิดมาเพื่อความยินดีของแผ่นดิน

24

นันท์มนัส

นัน-มะ-นัด

จิตใจซึ่งมีความรื่นเริงยินดี

45

นันท์สินี

นัน-สิ-นี

หญิงวามผู้มีความบันเทิง

47

นันทากร

นัน-ทา-กอน

ผู้สร้างความยินดี

21

นันทิช

นัน-ทิด

เกิดมาเพื่อความสูขความเพลิดเพลิน

22

นันทิดา

นัน-ทิ-ดา

ผู้มีความสูข

21

นันทินี

นัน-ทิ-นี

ผุ้มีความสูขความบันเทิง

31

นันทิภาคย์

นัน-ทิ-พาก

ผู้มีความยินดีในโชค

42

นันทิยา

นัน-ทิ-ยา

ผู้มีความสูขความยินดี

28

นันทวัฒน์

นัน-ทิ-วัด

ผู้มากไปด้วยความสูข

46

นัยน์ปพร

ไน-ปะ-พอน

ตาสวย,ตาดี

45

นัยน์ภัค

ไน-ยะ-พัก

ตาดี

40

นาถนพิน

นาด-นะ-พิน

มีที่พึ่งใหม่

29

นาถทิวา

นาด-ทิ-วา

พระอาทิตน์

19

นาราภัทร

นา-รา-พัด

รัศมีอันงาม

21

 

4

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

นำกมล

นำ-กะ-มน

นำใจ

18

นิกษ์นิภา

นิก-นิ-พา

ใกล้ชิด

34

นิจจารีย์

นิด-จา-รี

ประเสริฐเสมอ

50

นิจวิภา

นิด-วิ-พา

มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ

27

นิช

นิด

เป็นของตนเอง

11

นิชกานต์

นิด-ชะ-กาน

เป้นของตนเองและเป็นที่รัก

30

นิชฌาน

นิด-ชาน

ปัญญา

22

นิชาภา

นิ-ชา-พา

มีรัศมีเฉพาะตน

14

นิดานุช

นิด-ดา-นุด

หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

19

นิตา

นิ-ตา

ผู้ได้รับการแนะนำ

13

นิติธร

นิ-ติ-ทอน

รักษาระเบียบแบบแผน

24

นิติกร

นิ-ทิ-กอน

ผู้สร้างขุมทรัพย์

41

นิธิศ

นิ-ทิด

เจ้าแห่งขุมทรัพย์

24

นิธูร

นิ-ทูน

กำไลมือ

19

นิพิชฌน์

นิ-พัด

มีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง

42

นิพิฐพนธ์

นิ-พิด-พน

ผู้มีความมั่นคง

56

นิภาส

นิ-พ่ด

แสงสว่าง

18

นิมมล

นิม-มน

บริสุทธิ์

25

นิยตา

นิ-ยะ-ตา

มั่นคง

21

นิชธร

ช/ญ

นิ-ระ-ชอน

เทวดา

19

นิรชา

นิ-ระ-ชา

ปราศจากธุรี

16

นิรัช

นิ-รัด

ไม่มีธุรีคือกิเลส

19

นิรัชพร

นิ-รัด-ชะ-พอน

ผู้บริสุทธ์

31

นิรันธน์

ช/ญ

นิ-รัน

ผู้หมดกิเลส

40

นิลุบล

นิ-ลุ-บน

บัวขาบ

24

 

5

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

นิลยา

นิ-ละ-ยา

ที่อยู่อาศัย

24

นิศมา

นิด-สะ-มา

ผู้สงบสูข

22

นิศามณี

นิ-สา-มะ-นี

พระจันทร์

34

นิศามน

นิ-สา-มน

การดู

27

นิษฐ์

นิด

สำเร็จ

31

นีรชา

นี-ระ-ชา

ดอกบัว

19

นีรนารา

นีน-นา-รา

สีน้ำ

27

นีรชาต

ช/ญ

นี-ระ-ชาด

ดอกบัว

22

นุดี

นุ-ดี

เคารพบูชา

14

นุตประวีณ์

นุด-ประ-วี

นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชม

46

เนตรอัปสร

เนด-อับ-สอน

มีตางามดุจนางฟ้า

37

เนตรนภิศ

เนิด-นะ-พิด

ดวงตาของท้องฟ้า

31

เนืองนิมมาน

เนือง-นิม-มาน

สร้างสรรค์เป็นนิตย์

47

ไนยชน

ไน-ยะ-ชน

คนที่พึ่งแนะนำได้

29

 

 

in-ling01in-ling02